Zamyslenie na deň 23.3.2024

Marek 14,43-52

43 Ešte ani nedohovoril, už prichádzal Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním zástup s mečmi a kyjmi od veľkňazov, zákonníkov a starších. 44 Jeho zradca sa s nimi predtým dohovoril na znamení. Povedal im: „Ten, ktorého pobozkám, to je on. Chyťte ho a obozretne odveďte.“ 45 Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal: „Rabbi!“ A pobozkal ho. 46 Vtedy na Ježiša položili ruky a zmocnili sa ho. 47 Tu jeden z okolostojacich vytasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. 48 Ježiš im povedal: „Ako na zločinca ste na mňa vyšli s mečmi a kyjmi, aby ste ma zajali? 49 Denne som učil u vás v chráme a nezajali ste ma. Ale musí sa splniť Písmo.“ 50 Vtedy ho všetci opustili a zutekali. 51 Šiel za ním akýsi mladík s plachtou, prehodenou na holom tele. Chytili ho, 52 on však plachtu pustil a utiekol nahý.


Evanjelium uprostred sveta. Ježiš vstúpil do nášho sveta a vnáša doň nové prvky. Vnáša evanjelium o Kráľovstve Božom, o novom svete, o zmene ľudskej povahy, o odstránení temnoty hriechu a neprávosti. Tak to povedal v prvej kázni: … priblížilo sa Kráľovstvo Božie, zmeňte zmýšľanie. To bolo také silné a prevratné, že najmä mocní tohto sveta, ale aj predstavitelia zbožnosti Ho nielen odmietali, ale robili všetko možné, aby Ho odstránili. A teraz, po troch rokoch, sa im to konečne podarilo: Zrada, zajatie v noci, mimo verejnosti, prívrženci a nasledovníci Ho opúšťajú. To sú aj dnes tie temnejšie dni, temnejšie stránky v živote viery, problémy tých, ktorí očakávajú nové veci. Neraz sa zdá, že je koniec, že zbožnosti ubúda, že skutočná, živá viera hasne, že noc a temnota začína zakrývať dielo pravdy, lásky, spravodlivosti, nádeje. V tej chvíli je dôležité, aby sme vytrvali. Dnes vieme viac, ako tí v tú temnú noc. Vieme o vzkriesení, o zjavovaní sa Ježiša najbližším, o zoslaní Ducha Svätého. Vieme, že tá temnota nie je zmrákanie, ale svitanie na nové časy. Ak aj naše lampy viery občas hasnú, ak nás premáhajú okolnosti života, máme zásobu oleja viery, silu Ducha Svätého, ktorý nám je daný (R 5,5), aby sme vytrvali.

Modlitba: Ježiš, ďakujem, že si vytrval až do konca. Odpusť, že sa niekedy oddávam beznádeji. Daj mi Tvoju myseľ, nech ma vedie počas temných období. Amen.
Pieseň: ES 86
Autor: Jozef Grexa st.


Či si môže človek robiť bohov? Jeremiáš 16,20

Umŕtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou. Kolosanom 3,5


Zjavenie Jána 14,1-3(4.5) • Modlíme sa za: Ladzany (HoS)