Zamyslenie na deň 22.3.2024

Marek 14,32-42

32 Prišli na miesto, ktoré sa volá Getsemani. A prikázal svojim učeníkom: „Sadnite si sem, kým sa pomodlím.“ 33 Nato vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. Začal pociťovať hrôzu a úzkosť. 34 Povedal im: „Veľmi smutná je moja duša, až na smrť. Zostaňte tu a bdejte.“ 35 Trochu od nich poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je to možné, minula táto hodina. 36 Hovoril: „Abba, Otče, tebe je všetko možné! Vezmi odo mňa tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako chceš ty.“ 37 Prišiel k učeníkom a našiel ich spať. Petrovi povedal: „Šimon, spíš? Ani len jednu hodinu si nevládal bdieť? 38 Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ 39 Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami. 40 Keď sa vrátil, zasa ich našiel spať, lebo sa im oči zatvárali a nevedeli, čo mu odpovedať. 41 Prišiel aj tretí raz a povedal im: „Ešte stále spíte a odpočívate? Už dosť! Prišla hodina — hľa, Syn človeka je vydaný do rúk hriešnikov. 42 Vstaňte, poďme! Hľa, môj zradca sa priblížil.“


Modlitba s Pánom Ježišom. Vždy pripravený. Vedeli by sme o tom veľa hovoriť z vlastných skúseností. Najmä vtedy, keď sa nám po vzorných prípravách to či ono zmení priamo na mieste. To je život. Jedno heslo vo forme 6P hovorí: Poriadna príprava je prevenciou prípadných problémov v praxi. Prevencia je pomoc, ktorú si vytvoríme pravidelnými prípravami na dosiahnutie takých či onakých cieľov. Pán Ježiš po troch rokoch príprav dáva učeníkom jednu z kľúčových úloh: vybojovať modlitebný zápas spolu s Ním a nebeským Otcom. Zápas o posvätenie myšlienok, slov aj skutkov. Jeden z najdôležitejších, v ktorom sa ukáže, akí naozaj sme. Stratení bez Božej pomoci. Tak sa to ukazuje. Zároveň nám ukazuje, že nenahraditeľne potrebujeme Božiu pomoc: „Otče, Tebe je všetko možné.“ Aj Peter ju potrebuje, aj každý z Jeho učeníkov, aj my dnes. Vďaka Pánu Bohu, že nám poslal Pána Ježiša, že sa aj On modlí (R 8,24) pri nás nevládnych. Dnes Boží Duch spolu s naším duchom volá o Božiu posilu (R 8,26).

Modlitba: Bože, ďakujem, že neustávaš, hoci my prepadávame únave. Odpusť, že venujem málo času poriadnej príprave duchovného boja. Upevňuj ma Tvojím Duchom. Amen.
Pieseň: ES 311
Autor: Marek Hrivnak


Pradávno si založil zem, aj nebesia sú dielo Tvojich rúk. Žalm 102,26

Veď v Synovi bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné. Kolosanom 1,16


Hebrejom 10,1.11-18 • Modlíme sa za: Kunova Teplica (GeS)