Zamyslenie na deň 23.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 17,1-11a

1 Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina; osláv svojho Syna, aby Syn oslávil Teba, 2 ako si Mu dal moc nad všetkými ľuďmi, aby im dal všetko, čo si Ty dal Jemu, (totiž) večný život. 3 A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista. 4 Ja som Ťa oslávil na zemi, keď som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať, 5 teraz, Otče, osláv ma Ty u seba slávou, ktorú som mal pri Tebe skôr, ako svet povstal. 6 Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli Tvoji a mne si ich dal, a zachovali Tvoje slovo. 7 Teraz poznali, že od Teba je všetko, čokoľvek si mi dal; 8 lebo slová, ktoré si mi dal, dal som im, a oni ich prijali a poznali vpravde, že som od Teba vyšiel, a uverili, že si ma Ty poslal. 9 Ja za nich prosím, nie za svet prosím, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú Tvoji. 10 A všetko, čo je moje, je Tvoje, a čo je Tvoje, je moje, a ja som oslávený v nich. 11 Už viac nie som na svete, ale oni sú vo svete a ja idem k Tebe.


Dal nám všetko. Sme na prahu Veľkého týždňa. Týždňa plného potupy, príkoria, utrpenia, posmeškov, rúhania, bičovania Božieho Syna. Týždňa, v ktorom mnohí z tých, čo najprv prevolávali „Hosana“, budú neskôr kričať „Ukrižuj ho!“ Ježiš si toto uvedomuje. Vie, že je pred Ním kalich horkosti, ktorý musí vypiť do dna. Boh sa nestal slávnym nejakou pompéznou skladbou, umeleckým dielom, maľbou či stavbou. Boh sa stal slávnym Svojou láskou k nám. Oslávil sa vo Svojom diele spasenia. „Lebo Syn človeka prišiel spasiť, čo zahynulo“ (Mt 18,11). Ježiš nekončí potupený na kríži. On premáha smrť, zlo, nenávisť a je vzkriesený do života večného. Skrze Neho a Jeho dielo spasenia sme získali všetko – získali sme večný život. Patriť Ježišovi však neznamená byť zbavený nástrah tohto sveta. Ježiš to vie, a tak aj napriek úzkosti, ktorá Ho ťaží, myslí na Svojich nasledovníkov. Prosí o zachovanie ich viery. Prosí aj o zachovanie našej viery. Aby sme ten dar večného života nestratili v každodennom kolotoči, ale vždy cez kríž hľadeli na vzkrieseného Krista a dali sa Ním viesť. Tak nám v tom, drahý Bože, pomáhaj!
Autor: Miroslava Marčeková
Pieseň: ES 130


Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči. Žalm 19,9

Ježiš hovorí: Reči, ktoré som vám hovoril, sú Duch a život. Ján 6,63


Židom 10,1.11-18 :: Modlíme sa za: Uhorské (No)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby