Zamyslenie na deň 24.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 17,11b-26

11 Otče Svätý; tých, ktorých si mi dal, zachovávaj vo svojom mene, aby boli jedno ako my. 12 Kým som bol s nimi, zachoval som v Tvojom mene tých, ktorých si mi dal, a zachránil som ich a nikto z nich sa nestratil, len syn zatratenia, aby sa naplnilo Písmo. 13 Ale teraz idem k Tebe a toto hovorím vo svete, aby moju radosť mali úplnú v sebe. 14 Dal som im Tvoje slovo a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta. 15 Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. 16 Nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta. 17 Posväť ich v pravde – Tvoje slovo je pravda. 18 Ako si mňa poslal do sveta, aj ja som ich poslal do sveta. 19 A ja sa pre nich posväcujem, aby aj oni boli posvätení v pravde. 20 Nielen za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa, 21 aby všetci jedno boli; ako Ty, Otče, si vo mne a ja som v Tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. 22 A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme. 23 Ja v nich a Ty vo mne, aby boli dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma Ty poslal a miloval si ich, ako si mňa miloval. 24 Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou, kde som ja, a videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta. 25 Spravodlivý Otče, svet Ťa nepoznal, ale ja som Ťa poznal, aj títo poznali, že si ma Ty poslal. 26 Oznámil som im Tvoje meno, a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a aby som ja bol v nich.


„…aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich, a ja aby som bol v nich“ (v.26). Ježiš odchádza ku Svojmu Otcovi. Zanecháva tu Svojich učeníkov. Vie, že to nebudú mať ľahké. Svet ich nenávidí a bude ich nenávidieť aj naďalej (v.14), pretože sa vymykajú z bežného spoločenského rámca. Sú iní. Na pomoc im slúži Božie slovo, ktoré je pravdou (v.17). Veľmi dôležitá je aj jednota. Jednota s Bohom, ale i vzájomná jednota bratov a sestier, pomoc i povzbudenie. A láska, ktorá napĺňa ich srdcia. Takto sa bude môcť evanjelium šíriť ďalej. A skrze ich zvesť a ich osobný príklad uveria mnohí. Kresťanstvo sa rozšíri po celom svete. Tak sme mohli počuť o Božej láske a diele spásy aj my. Tak sa aj z nás mohli stať kresťania. Ako to vyzerá v našej cirkvi, v našom spoločenstve dnes? Vládne v ňom jednota, láska a porozumenie (Fil 2,2-3)? Staviame na pravde Božieho slova? Sme schopní byť svedectvom pre ľudí z tohto sveta, alebo radšej podľahneme ich pokušeniam? Napriek zlyhaniam bojujme dobrý boj viery, veď náš Pán je s nami!
Autor: Miroslava Marčeková
Pieseň: ES 259


Lebo oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal Svoju moc tým, čo majú voči Nemu úprimné srdce. 2.Kronická 16,9

Keď sa žena dozvedela, že stoluje v dome farizejovom, priniesla alabastrovú nádobu masti, odzadu s plačom pristúpila Mu k nohám, začala Mu slzami zmáčať nohy, utierala ich vlasmi svojej hlavy, bozkávala Mu nohy a mazala masťou. Lukáš 7,37-38


Lukáš 18,31-43 :: Modlíme sa za: Uhrovec (Po)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby