Zamyslenie na deň 22.5.2023

Filipským 2,12-18

12 A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie. 13 Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu. 14 Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, 15 aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre. 16 Zachovávajte slovo života, aby mi bolo chválou v deň Kristov, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa nadarmo. 17 Ale keby som bol aj obetovaný ako žertva v službe vašej viery, radujem sa a spolu sa radujem s vami všetkými, 18 aj vy sa radujte a spolu sa radujte so mnou.


Moji milovaní. Moji. Milovaní. Apoštol Pavol mal blízky vzťah k ľuďom tohto zboru. Písal svojim milovaným bratom a sestrám, s ktorými spoločne bojoval za vieru v Evanjelium. Poznal ich a vedel, že aj nebeský Otec ich miluje, sú Pánovou rodinou, domáci Boží, Jeho vzácni a draho vykúpení, omilostení, hviezdy, ktoré osvecujú tento svet. Pavol považoval za radosť slúžiť im, povzbudzovať ich a (podobne ako Ježiš) klásť svoj život za svojich priateľov. Vedel, že je to práve On, kto v nich pôsobí, kto cez nich žiari do sveta Svoje svetlo. Z tohto vzťahu s Kristom a z poznania hĺbky Jeho lásky k nám plynie všetko – svetlo, slovo života, bezúhonnosť, vďačnosť, sloboda od reptania a pochybností, bázeň, poslušnosť. Radosť: Sme Božími milovanými deťmi. Posväcuje nás. Pôsobí v nás a skrze nás. Páčime sa Mu. Pre obeť Baránka. Sme Jeho radosťou. Pán Ježiš ani Jeho služobník, Pavol, sa nenamáhali zbytočne. Haleluja! „Aj vy sa radujte, spolu sa radujte so mnou.“

Modlitba: Bože, ďakujem Ti za lásku, pre ktorú si nás stvoril. Odpusť nám, že ju v cirkvi nedávame na prvé miesto, lebo budovy, zvyky a predpisy sú nám milšie. Napĺňaj nás Tvojím Duchom, aby rozlieval v srdciach lásku, aby sme v prvom rade milovali Teba a svojich blížnych. Amen.
Pieseň: ES 246
Autor: Lenka Liptáková


Chválil som teda radosť, lebo pre človeka nie je nič lepšie pod slnkom ako jesť, piť a radovať sa. Toto ho bude sprevádzať v jeho námahe, počas dní jeho života, ktoré mu dal Boh pod slnkom. Kazateľ 8,15

Ustavične sa radujte v Pánovi. Filipským 4,4


Ezechiel 11,14-20 :: Modlíme sa za: Malé Zlievce (NoS)