Zamyslenie na deň 23.5.2023

Filipským 2,19-30

19 Mám však nádej v Pánovi Ježišovi, že čoskoro pošlem k vám Timotea, aby som sa aj ja potešil správou, čo je s vami. 20 Veď nemám nikoho iného, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa staral o vás, 21 lebo všetci ostatní hľadajú len svoje, a nie to, čo je Ježišovo Kristovo. 22 Ale o ňom viete, že sa osvedčil, veď ako syn s otcom pracoval so mnou v službe evanjeliu. 23 A tak mám nádej, že ho budem môcť poslať k vám hneď, len čo sa dozviem, čo bude so mnou. 24 Áno, pevne verím v Pánovi, že aj ja skoro prídem. 25 Uznali sme však za potrebné poslať k vám Epafrodita, svojho brata, spolupracovníka a spolubojovníka, ktorého ste poslali, aby mi poslúžil v núdzi; 26 lebo už túžil po vás všetkých a trápil sa, keďže ste sa dopočuli, že bol chorý. 27 Lebo aj bol chorý a už blízky smrti, ale Boh sa zmiloval nad ním, a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok nad zármutok. 28 Preto tým skôr som ho poslal, aby ste ho opäť uvideli a radovali sa, a ja aby som mal menej trápenia. 29 Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a uctite si takýchto ľudí. 30 Lebo on sa v práci pre Krista priblížil až k smrti a aj život si vystavil nebezpečenstvu, aby doplnil, v čom ste mi vy nemohli dostatočne poslúžiť.


Kristovo dielo. Pavol sa veľmi radoval zo svojho blízkeho brata, duchovného syna a verného služobníka Timotea. Bol to jeho najbližší spolupracovník, ktorý s ním ako syn s otcom slúžil Evanjeliu. Pavol poznal jeho osvedčenosť, úprimnú starostlivosť o cirkev, službu z lásky a usilovnosť hľadať Ježišove záujmy, plány a sny. Podobnú hrdosť možno vnímať aj z toho, ako písal o svojom bratovi a spolubojovníkovi Epafroditovi, ktorého mu vyslal zbor vo Filipách, aby mu poslúžil. Epafrodit je ďalší z bratov, ktorý bol s Kristom v srdci ochotný položiť za svojich priateľov aj život. Títo bratia sú nám spolu s Pavlom vzácnym príkladom. Sú Jeho dielom, stvoreným v Ježišovi Kristovi na dobré skutky, ktoré Boh vopred pripravil (Ef 2,10). Aj tu platí, že to bol Boh, kto v nich pôsobil, že chceli i konali, čo sa Jemu páčilo, aby bol v nich pripodobnený Kristus. Bolo to pôsobením Jeho Ducha v nich, že boli budované ich srdcia, charaktery a vytrvalosť. Každý z nich bol živým kameňom v Pánovej stavbe. Stačilo, aby sa Mu celí odovzdali a Pán z nich postavil dom založený na Skale, ktorý stojí dnes už na celom svete. Je to Jeho cirkev, Kristovo dielo, bratia a sestry, Boží chrám, nebeský príbytok, Nový Jeruzalem, mesto pokoja, Jeho milovaná nevesta. „A pekelné brány ju nepremôžu.“

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že si nás stvoril, aby sme Ti spoločne slúžili. Odpusť mi, že nemám ochotu položiť svoj život za bratov a sestry, ale viac sa sústreďujem na svoje veci. Zjednocuj ma s Kristom. Amen.
Pieseň: ES 260
Autor: Lenka Liptáková


Dbajte o to, aby ste zachovávali, čo vám prikázal Hospodin, váš Boh. Neodchyľujte sa ani napravo, ani naľavo! 5.Mojžišova 5,32

Ježiš mu odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou.“ To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.“ Matúš 22,37-39


Izaiáš 41,8-14(17-20) :: Modlíme sa za: Málinec (NoS)