Zamyslenie na deň 21.5.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Nedeľa po Vstúpení – EXAUDI
(Počúvaj, Hospodin, môj hlas! Žalmy 27,7)
Kristus hovorí: A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k Sebe. Ján 12,32


Ján 16,5-15

5 Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? 6 Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. 7 Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem, pošlem Ho k vám. 8 A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde; 9 o hriechu, že neveria vo mňa; 10 o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte; 11 a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. 12 Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. 13 Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci. 14 On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. 15 Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám.


Duch Svätý je Darcom viery. Učeníci sa po Ježišovom vzkriesení tešili, že sú znovu so svojím Pánom. Pán Ježiš ich však pripravoval na to, že odíde k Svojmu nebeskému Otcovi. Napriek tomu však nebudú sami, lebo im pošle Svojho Ducha, Radcu, Pomocníka: „Keď však príde On, uvedie vás do všetkej pravdy… On Mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám.“ Viera je dar Boží, je to dielo Ducha Svätého v nás. On nás učí všetkému, čomu veríme vo svojom duchovnom živote. Marí naše ľudské predstavy a falošné učenia, lebo nám prináša pravdu o Bohu i Božom Synovi. Vlieva do nášho srdca nádej, rozhojňuje živú vieru, pomáha v raste lásky k našim blížnym. Dáva nám poznať našu hriešnosť, ale aj milosť v Božom odpustení. Sami od seba by sme toho neboli schopní, ale s Duchom Svätým dokážeme prijať pravdu o Božej láske, ktorá nás prijíma a svojimi darmi posilňuje v pravom kresťanskom živote. Otvorme svoje srdcia, aby aj nám Duch Svätý zvestoval čisté Božie slovo o našej záchrane skrze Ježiša Krista, ktoré nás privedie do večnosti!

Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že si nás nenechal samých, ale si nám poslal Svojho Ducha. Prosíme Ťa, aby zostával s nami, aby konal medzi nami Svoje dielo a aby sme Ťa prijali s vierou ako Božieho Syna pre našu záchranu vo večnosti. Amen.
Pieseň: ES 254
Autor: Zuzana Kubačková


Vráť mi radosť z Tvojej spásy a podopri ma Duchom poslušnosti! Žalmy 51,14

Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí! Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy! Jakub 5,13


Efezským 3,14-21 :: Jeremiáš 31,31-34 :: 1.Samuelova 3,1-10 :: Žalmy 27 :: Modlíme sa za: Slovenské evanjelizačné stredisko