Zamyslenie na deň 22.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Samuelova 17,5-23

5 Keď kráľ Dávid zišiel až po Bachurím, práve odtiaľ vyšiel muž menom Šimeí, syn Gérov, z čeľade Saulovho domu, ktorý idúcky stále klial. 6 Hádzal kamene do Dávida, aj do všetkých služobníkov kráľa Dávida, hoci všetok ľud a všetci bojovníci šli po jeho pravej a ľavej strane. 7 Šimeí hovoril takto, keď ho preklínal: Choď preč, choď preč, ty krvilačný a naničhodný človek! 8 Hospodin uvalil na teba všetku krv domu Saulovho, namiesto ktorého si sa stal kráľom. Atak Hospodin dal kráľovstvo do rúk tvojmu synovi Absolónovi. Hľa, ty si teraz vo svojom nešťastí, lebo si krvilačným človekom. 9 Nato Cerújin syn Abíšaj povedal kráľovi: Prečo má tento zdochnutý pes preklínať môjho pána a kráľa? Idem a odtnem mu hlavu. 10 Nato kráľ povedal: Čo mňa a vás do toho, synovia Cerúje? Nech si preklína: lebo ak mu Hospodin rozkázal preklínať Dávida, kto mu môže povedať: Prečo tak robíš? 11 Ďalej hovoril Dávid Abíšajovi a všetkým svojim služobníkom: Keď môj syn, ktorý vyšiel z môjho života, mi siaha na život, o čo viac teraz tento Benjamínec! Dajte mu pokoj, nech preklína, veď mu to rozkázal Hospodin! 12 Azda vzhliadne Hospodin na moju tieseň a odplatí mi dobrým za jeho dnešné preklínanie. 13 Vtedy šiel Dávid so svojimi mužmi cestou ďalej. Šimeí šiel opodiaľ neho po úbočí vrchu. Idúcky stále preklínal, hádzal doňho kamene a víril prach. 14 Konečne kráľ i všetok ľud unavení prišli k Jordánu a tam si odpočinuli. 15 Medzitým Absolón a všetci izraelskí mužovia prišli do Jeruzalema a Achitófel s nimi. 16 Keď Dávidov priateľ Arkijec Chúšaj prišiel k Absolónovi, povedal mu: Nech žije kráľ, nech žije kráľ! 17 Vtedy Absolón povedal Chúšajovi: To je oddanosť k tvojmu priateľovi? Prečo si nešiel s ním? 18 Chúšaj odpovedal Absolónovi: Nie! Ale s tým budem a s tým zostanem, koho vyvolil Hospodin a tento ľud i všetci mužovia izraelskí! 19 A vôbec, komu mám slúžiť, ak nie jeho synovi? Ako som slúžil tvojmu otcovi, tak budem i tebe. 20 Nato Absolón povedal Achitófelovi: Poraďte sa, čo máme robiť! 21 Achitófel mu odvetil: Vojdi k vedľajším ženám svojho otca, ktoré strážia dom. Keď počuje celý Izrael, že si sa sprotivil svojmu otcovi, vzmužia sa všetci, ktorí sú s tebou. 22 Preto postavili Absolónovi na streche stan a Absolón verejne, pred celým Izraelom vošiel k vedľajším ženám svojho otca. 23 Keď Achitófel totiž v tie časy niečo radil, bolo to, akoby sa dopytoval na slovo samého Boha. Za takú platila každá Achitófelova rada u Dávida aj u Absolóna.


Hospodin marí aj dobré plány, ak je chybný motív. Dávidov syn Absolón zosnoval zákerný prevrat, aby uchvátil moc nad kráľovstvom. Nepostavil sa tým len proti svojmu otcovi, ktorý ho miloval, ale aj proti samotnému Bohu a Jeho pomazanému. Absolón má na svojej strane silnú armádu, dobrého stratéga Achitófela a takmer všetky okolnosti hrajú v jeho prospech. Predsa však zabudol na jeden dôležitý faktor – na Hospodina a Jeho vôľu. Platí to, čo neskôr povedal jeho brat Šalamún v 127. žalme: „Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia.“ Rovnako márne Absolón aj so svojimi stratégmi plánujú víťazný prevrat. Ak sa postavili proti Hospodinovi, ak sú ich motívy a ciele pochybné, budú zmarené. Rozprávač to okomentoval jednoznačne: „Hospodin prikázal zmariť dobrú radu Achitófelovu, aby uviedol pohromu na Absolóna.“ Nad dobre premyslenými stratégiami a politickými hrami tohto sveta je zvrchovaný Sudca. On má posledné slovo. Veľmi často spôsobí, že násilník vykročí na cestu, ktorá bude pre neho záhubou. – – Aj dnes skúmajme svoje ciele a motívy! Skúmajme, či obstoja vo svetle Písma! Pýtajme sa: prinášajú môjmu okoliu úžitok, pokoj a Bohu slávu? Ak sú proti Božím princípom a proti Jeho vôli, dnes je ešte čas ich zanechať a vykročiť na Božiu cestu, ktorá vedie k pokoju.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, za Tvoju spravodlivosť. Ďakujeme, že si mocnejší a múdrejší, ako všetci ľudia. Daj nám srdcia ochotné konať dobro a žiť na Tvoju slávu, aby si nás nemusel trestať. Amen.
Pieseň: ES 233
Autor: David Bázlik


Toto je Hospodin, v Neho sme dúfali, plesajme a radujme sa z Jeho pomoci! Izaiáš 25,9

Požehnaný Pán Boh izraelský, že navštívil Svoj ľud a vykúpil ho. Lukáš 1,68


Rímskym 15,14-21 :: Modlíme sa za: Ostrá Lúka (Zv)