Zamyslenie na deň 21.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Samuelova 16,15-17,4

15 Medzitým Absolón a všetci izraelskí mužovia prišli do Jeruzalema a Achitófel s nimi. 16 Keď Dávidov priateľ Arkijec Chúšaj prišiel k Absolónovi, povedal mu: Nech žije kráľ, nech žije kráľ! 17 Vtedy Absolón povedal Chúšajovi: To je oddanosť k tvojmu priateľovi? Prečo si nešiel s ním? 18 Chúšaj odpovedal Absolónovi: Nie! Ale s tým budem a s tým zostanem, koho vyvolil Hospodin a tento ľud i všetci mužovia izraelskí! 19 A vôbec, komu mám slúžiť, ak nie jeho synovi? Ako som slúžil tvojmu otcovi, tak budem i tebe. 20 Nato Absolón povedal Achitófelovi: Poraďte sa, čo máme robiť! 21 Achitófel mu odvetil: Vojdi k vedľajším ženám svojho otca, ktoré strážia dom. Keď počuje celý Izrael, že si sa sprotivil svojmu otcovi, vzmužia sa všetci, ktorí sú s tebou. 22 Preto postavili Absolónovi na streche stan a Absolón verejne, pred celým Izraelom vošiel k vedľajším ženám svojho otca. 23 Keď Achitófel totiž v tie časy niečo radil, bolo to, akoby sa dopytoval na slovo samého Boha. Za takú platila každá Achitófelova rada u Dávida aj u Absolóna.

17, 1 Potom Achitófel povedal Absolónovi: Dovoľ, aby som si vybral dvanásťtisíc mužov a tejto noci pôjdem prenasledovať Dávida. 2 Prepadnem ho, kým je unavený a skleslý. Vyľakám ho, takže všetok ľud, ktorý je s ním, utečie; len samého kráľa zabijem, 3 a všetok ľud privediem k tebe, lebo návrat všetkých závisí od smrti toho, ktorého hľadáš. Vtedy všetok ľud bude mať pokoj. 4 Táto reč sa zdala správnou i Absolónovi, i všetkým starším Izraela.


Dobrá rada nad zlato! Každý z nás už iste nejeden raz zažil situáciu, kedy potreboval poradiť. Väčšinou sa obraciame na ľudí, ktorým dôverujeme, alebo ktorí majú potrebné informácie. Napriek tomu sa stáva, že ponúknuté riešenie nemusí byť správne. Achitófel radil Absolónovi, ako poraziť otca Dávida. Ako mohol Absolón v tejto rade vidieť správne riešenie? Hľadať riešenie u človeka, snažiť sa poradiť sa s niekým, na tom nie je nič zlé. Problém je však niekde inde. Ľudské rady, možno akokoľvek dobre mienené, nemusia byť v súlade s Božím slovom a s Jeho vôľou. Absolón bol zaslepený vidinou bohatstva, slávy a moci. Zabudol na lásku, ktorú mu preukazoval jeho otec, na dary, ktoré od neho dostával. Božie prikázanie je jednoznačné: „Cti si otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil na zemi!“ Všetky ľudské rady treba podrobiť podrobnému skúmaniu Božieho Slova a Božej vôle. Nezabúdajme na tých, ktorí nás vychovali, ktorí nám preukazovali svoju lásku! Možno už nemajú toľko síl, ako kedysi, možno nedokážu s nami „udržať krok“, ale stále sú pre nás hlbokou studnicou múdrosti, z ktorej môžeme načierať a čerpať mnoho životnej múdrosti a lásky. Pamätajme na to, že ľudské rady môžu byť pre nás pomocou, ale ak nehľadáme radu v Božom Slove, môžu nás od Hospodina veľmi rýchlo odviesť!
Modlitba: Pane Ježišu, daj nám lásku k Bohu a Jeho zákonom. Daj, aby boli pre nás na prvom mieste. Prosíme, nedovoľ, aby sme ľudí poslúchali viac, než Teba. Amen.
Pieseň: ES 614
Autor: Lívia a Ján Lichancovci


Do Tvojej ruky porúčam svojho ducha, Ty si ma vykúpil, ó Hospodine, Bože verný. Žalm 31,6

Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti. Rímskym 8,2


1.Samuelova 16,14-23 :: Modlíme sa za: Opiná (Ko)