Zamyslenie na deň 22.11.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 2,1-5

1 Slovo, ktoré Izaiáš, syn Ámócov, videl ako zjavenie o Judsku a Jeruzaleme. 2 V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy, 3 poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. 4 On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože; národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. 5 Hor sa, dom Jákobov! Choďme v svetle Hospodinovom!


Svetlo Hospodinovo. Chodiť vo svetle Hospodinovom. To je výzva, ktorá môže byť spojená s otázkou: A čo to znamená? Znamená to, že ľudia nebudú proti sebe dvíhať zbrane, že sa nebudú učiť proti sebe bojovať, že namiesto zbraní si budú vyrábať nástroje a namiesto vojen budú pokojne pracovať, že budú hľadať, počúvať a prijímať slovo Hospodinovo, že sa budú snažiť chodiť po Božích cestách podľa Jeho zjavenia. A ktoré je to zjavenie? Ježiš Kristus. On je Svetlo sveta, ktoré prežiaruje naše tmy! Jeho slovo nás vedie k životu v pomoci, v porozumení, v odpustení, v milosti. Jeho vrcholné prikázanie hovorí o tom, že sa máme milovať, ba dokonca, že máme milovať svojich nepriateľov! Prirodzený človek – mnohí ľudia dnes vôkol nás hovoria, že sa to nedá. Dá, len nie z vlastných síl. Dá sa to pod vedením Toho, ktorý z kríža prosil za Svojich neprajníkov a nepriateľov. Nie žeby On bol nepriateľom ľudí, ale ľudia Ho považovali za svojho nepriateľa, báli sa Ho, báli sa Jeho spôsobu života. Až prišli tí, ktorých On zmocnil Svojím Duchom Svätým, ktorí pod Jeho vedením začali žiť nie svoj, ale Jeho svet – kráľovstvo nebeské. Po akých cestách a za kým chodím ja? Chce to osobnú odpoveď.
Autor: Daniel Midriak
Pieseň: ES 315


Keď budete hľadať Hospodina, dá sa vám nájsť. 2.Kronická 15,2

Klopte a bude vám otvorené. Matúš 7,7


Lukáš 15,1-10 :: Modlíme sa za: Ozdín (No)