Zamyslenie na deň 21.11.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Deň pokánia a modlitieb
Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov. Príslovia 14,34


Izaiáš 1,21-31

21 Ako sa verné mesto stalo neviestkou! Bolo plné práva, spravodlivosť prebývala v ňom, teraz však vrahovia. 22 Tvoje striebro sa zmenilo na trosku, tvoje víno je vodou zriedené. 23 Tvoje kniežatá sú vzbúrencami a druhmi zlodejov. Každý má rád úplatok, ženie sa za darmi; sirotám právo neprisudzujú, spor vdovy sa k nim nedostáva. 24 Preto znie výrok Pána, Hospodina mocností, Mocného v Izraeli: Hej, vyvŕšim sa na svojich protivníkoch a pomstím sa na svojich nepriateľoch. 25 Obrátim svoju ruku proti tebe, vytavím tvoju trosku ako lúčavka a odstránim všetko tvoje olovo. 26 Vrátim ti tvojich sudcov, ako boli kedysi, i tvojich radcov, ako boli na počiatku. Potom ťa nazvú Spravodlivým mestom, Hradom vernosti. 27 Sion bude vykúpený súdom a spravodlivosťou tí, čo sa v ňom obrátia. 28 No odpadlíci a hriešnici budú naraz zničení, a tí, čo opúšťajú Hospodina, zahynú. 29 Lebo sa zahanbíte pre duby, po ktorých ste bažili, a zapýrite sa pre záhrady, ktoré ste si zvolili. 30 Lebo budete ako dub, ktorého lístie vädne, a ako záhrada, ktorá nemá vodu. 31 A mocný bude kúdeľou a jeho dielo iskrou; oba budú naraz horieť, a nikto ich nebude hasiť.


Márnotratnosť. „Ako sa verné mesto stalo neviestkou! Izaiáš opisuje stav ľudu, ktorý mal byť Božím, no nedokázal pri svojom Pánovi zostať, zotrvať, vytrvať, zachovať svoju vieru. Jeho opis skazeného Jeruzalema nám pripomína známy príbeh – podobenstvo Pána Ježiša o márnotratnom synovi. Bol doma pri otcovi, mal všetko, čo potreboval pre zriadený a pokojný život. Ale on si chcel žiť podľa svojho. Od otca požadoval len základnú investíciu pre svoje plány. Otec privolil a syn postupne stroskotal, stratil sa, upadol do hriechu, investície premárnil. Už nebol hoden menovať sa synom. A kto ho zachránil? Otec. Izaiáš videl nevieru ľudu Božieho, skazenosť a márnotratnosť. Namiesto rozmnoženia darov Božích – ich zneužitie, zneváženie, namiesto spravodlivosti – bezprávie, namiesto viery – povery, namiesto Hospodina – mamon, majetok. A kto pomôže? Hospodin, Pán dá nový začiatok. Tým, ktorí dokážu ísť cestou pokánia, modlitby a vytrvalej viery v Jediného, ktorý dáva a udržiava poriadok života v srdci jednotlivca i v spoločenstve Svojho ľudu.
Autor: Daniel Midriak
Pieseň: ES 241


Lepšie je málo so spravodlivosťou ako veľké príjmy s nespravodlivosťou. Príslovia 16,8

Nech sa nikto vo svojom počínaní nedopúšťa prehmatov a neklame brata, pretože pomstiteľom všetkého toho je Pán. 1.Tesalonickým 4,6


Lukáš 13,(1-5)6-9 :: Rímskym 2,1-11 :: Zjavenie Jána 3,14-22 :: Modlíme sa za: Ostrá Lúka (Zv)