Zamyslenie na deň 20.5.2023

Filipským 2,5-11

5 Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, 6 ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, 7 ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, 8 ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. 9 Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, 10 aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, 11 a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.


Pieseň lásky. Uvedené slová sú ranou kresťanskou piesňou, ktorá oslavuje Ježiša Krista za Jeho dielo vykúpenia. Toto dielo vykúpenia sa začína Kristovým ponížením. On – Boh – sa vzdáva Svojej hodnosti a berie na Seba podobu služobníka. Presný opak toho, po čom túžil Adam v raji. Adam žil v Božej blízkosti, ale túžil byť ako Boh. Chcel si ulúpiť toto postavenie. V konečnom dôsledku sa dostáva do otroctva hriechu, pretože porušuje Božie prikázanie. Ježišova rovnosť s Bohom nebola lúpežou. Neukradol si tento titul ako Adam, ale urobil presný opak: vzal na seba Adamov údel. Prečo sa vzdal Svojej hodnosti? Z lásky. Kvôli našej záchrane, aby sme získali život a mohli mať účasť na sláve jediného Boha. Tento príklad máme nasledovať. Takto máme zmýšľať ako kresťania vo svojich životoch, ktoré majú byť piesňou lásky. Máme sa vedieť obetovať, zapierať samých seba, vzdať sa svojich plánov, svojej vôle a vždy sa postaviť na stranu života – ako Kristus. To je cesta Kristova. To je cesta za Kristom. Veď aj Pán Ježiš hovorí: „A kto z vás je najväčší, nech vám je služobníkom. Kto sa povýši, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený“ (Mt 23,11-12).

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nás učíš pokore, lebo bez nej smeruje svet do bojov a ničenia. Odpusť mi, že pýcha mi viac vyhovuje. Pokoruj ma a uč ma prijímať Ježiša ako svojho jediného Pána. Amen.
Pieseň: ES 550
Autor: Anna Debnárová


Dal som sa hľadať tým, čo sa na Mňa nepýtali, dal som sa nájsť tým, čo Ma nehľadali. Izaiáš 65,1

Ale mnohí prví budú poslední a poslední prví. Matúš 19,30


Efezským 1,15-23 :: Modlíme sa za: Malá Čalomija (NoS)