Zamyslenie na deň 21.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 5,1-14

1 Napodobňujte teda Boha ako milované deti 2 a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. 3 Smilstvo však a akúkoľvek nečistou alebo lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sa patrí na svätých; 4 ani mrzkosť, ani bláznivé reči a vtipkovanie – čo sa nepatrí; ale radšej dobrorečenie. 5 Lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník, ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modloslužobníkom, nemá dedičstvo v kráľovstve Kristovom a Božom. 6 Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží na neposlušných synov. 7 Nebuďte teda ich spoluúčastníci. 8 Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite. 9 Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde; 10 skúmajte, čo je milé Pánovi, 11 a nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, radšej ich karhajte. 12 Lebo je hanba i len hovoriť o tom, čo páchajú v skrytosti. 13 Všetko, čo svetlo odhaľuje, stáva sa zjavným, 14 lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí: Prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus.


„Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Aký úžasný text, ktorým Pavol nadväzuje na jeho predchádzajúce praktické výzvy, aby sme žili novým spôsobom života! A teraz nám dáva akési záverečné zhrnutie: „Napodobňujte Boha a žite v láske!“ Doslova to znamená robiť to, čo by robil Kristus. Aj dnešný deň pre nás platí táto výzva. Napodobňovať Boha a žiť Jeho lásku s každým, koho stretneme. K tejto úlohe nás však Pavol veľmi povzbudzuje. Po prvé, buďme si istí hĺbkou Kristovej lásky k nám. „Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás. Vzdanie sa seba samého je prejavom bezhraničnej lásky. Po druhé, všimnime si, že cena, ktorú musel zaplatiť za Jeho lásku k nám, bol On sám – Jeho život. Neboli to len peniaze, čas, úsilie alebo nepríjemnosti, či dokonca len utrpenie. Bola to úplná a dokonalá obeť. Dal všetko, čo mal – seba samého. Po tretie, všimnime si, že Jeho láska, obetovanie Jeho života – bolo kvôli tebe. „Kristus miloval vás“teba i mňa. A nakoniec, Boh Otec, bol touto obeťou potešený, bola Mu príjemná. Boh miluje Synovu lásku k nám, lebo tak nekonečne miluje nás. Nech je dnes Jeho láska k tebe motívom tvojej lásky k iným.
Autor: Peter Michalčík
Pieseň: ES 452


Obkľúčili ma povrazy smrti, zastihli ma úzkosti záhrobia, našiel som súženie a žiaľ. Ale vzýval som meno Hospodinovo: Ó Hospodine, zachráň moju dušu! Žalm 116,3.4

Učeníci Ho zobudili, volajúc: Nedbáš, Majstre, že hynieme? A On, prebudiac sa, pohrozil vetru a povedal moru: Zmĺkni, utíš sa! I prestal víchor a nastalo veľké utíšenie. Marek 4,38-39


Ján 14,1-6 :: Modlíme sa za: Zvolenská Slatina (Zv)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby