Zamyslenie na deň 20.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kazateľ 7,1-14

„1 Lepšie je dobré meno ako vzácna masť, a deň smrti ako deň narodenia. 2 Lepšie je ísť do domu smútku, ako ísť do domu hodovania; lebo tam je koniec každého človeka, kto žije, nech si to pripustí k srdcu! 3 Lepšia je nevôľa než smiech, lebo keď je smutná tvár, dobre je srdcu. 4 Srdce múdrych je v dome smútku, ale srdce bláznov je v dome radosti. 5 Lepšie je počúvať karhanie múdreho, ako keď niekto počúva spev bláznov. 6 Ako praskot tŕnia pod hrncom, taký je smiech bláznov. Aj to je márnosť. 7 Lebo zisk z vydierania poblázni múdreho a úplatok kazí srdce. 8 Lepší je koniec veci ako jej počiatok; lepší je trpezlivý človek ako povýšenec. 9 Nenáhli sa k hnevu, lebo hnev spočíva v hrudi bláznov. 10 Nehovor: Ako je to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie? Lebo nepochádza z múdrosti, ak sa tak pýtaš. 11 Dobrá je múdrosť spolu s dedičstvom, a je ziskom pre tých, čo vidia slnko. 12 Lebo v tôni múdrosti je tak ako v tôni peňazí; ale výhodou poznania je, že život dáva múdrosť tým, čo ju majú. 13 Pozri sa na Božie dielo! Lebo veď kto môže narovnať, čo skrivil? 14 V dobrý deň buď dobrej vôle; v deň zlý si uváž: aj tento deň učinil Boh ako tamten, aby človek nevypátral, čo príde po ňom.“


Stabilita života. Pozoruhodný text prvej polovice 7. kapitoly knihy Kazateľ je výzvou k duchovnej stabilite a zabezpečenosti. Výnimočnosť takýchto hodnôt nepriamo potvrdzujú aj psychológovia, pedagógovia či sociológovia. Hodnoty bezpečia, istoty, domova kladú k najzákladnejším životným potrebám človeka pre plnohodnotný život. – – Kazateľ hľadá duchovnú stabilitu a domov pre človeka z pohľadu konca života. Čaká na koniec, čaká na obzretie sa za životom. Jedine z perspektívy celého života má zmysel tešiť sa z Jeho narodenia (v.1) a z tohto pohľadu tkvie múdrosť v tom, že radosť nasleduje po dňoch smútku, a nie naopak. – – Pán Ježiš učil Svojich učeníkov o podobnej perspektíve, aby z Božej múdrosti hľadeli na život človeka ako na strom s dobrým či zlým ovocím. Teda na to, čo prichádza nakoniec. To je istota a ubezpečenie, ktoré v bázni pred Bohom (= múdro) prijímame skrze slovo Božie, aby sme vytrvalo prinášali ovocie (L 8,15) a aby sme celý život rástli zaštepení do kmeňa Pána Ježiša Krista. – – Ostávajme spolu s Kazateľom v tôni múdrosti! Jej počiatok je v bázni pred Hospodinom (Prísl. 1,7) a jej naplnením je duchovná istota a bezpečie skrze vykupiteľské dielo nášho Pána Ježiša Krista.
Autor: Ľubica Olejárová
Pieseň: ES 498


Ale Boh vykúpi mi dušu, z moci podsvetia ma iste vezme. Žalm 49,16

Kristus Ježiš zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. 2.Timoteovi 1,10


Filipským 1,19-26 :: Modlíme sa za: Lazy pod Makytou (Tu)