Zamyslenie na deň 19.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kazateľ 6,1-12

„1 Jestvuje zlo, ktoré som videl pod slnkom a ťažko dolieha na ľudí: 2 Človek, ktorému Boh dal bohatstvo, majetok i česť, takže mu nič nechýba z toho, čo si zažiada, ale Boh mu nedopraje z toho užívať, lebo cudzí človek to požíva. To je márnosť a bolestné zlo. 3 Keby niekto splodil sto detí a žil by mnoho rokov, takže by dosiahol vysoký vek, ale sám by sa nenasýtil dobrých vecí, ba ani pohrebu by sa mu nedostalo, hovorím: Lepšie je nedochôdčaťu ako jemu; 4 lebo prišlo ako márnosť na svet a do temnoty odchádza a tma zahalí jeho meno. 5 Ani slnko nevidelo a nepoznalo; ono má však pokoj, ale tento nie. 6 A keby žil aj dvakrát tisíc rokov, a nezakúsil by dobra, či neodchádza všetko na to isté miesto? 7 Všetka námaha človeka je pre jeho ústa, ale jeho túžba sa nenaplní. 8 Veď akú prednosť má múdry pred bláznom? Ako bedár pred tým, ktorý sa vyzná v živote. 9 Lepšie je hľadieť očami, ako žiadostivo túžiť. Aj to je márnosť a honba za vetrom. 10 Všetko, čo je, dávno bolo nazvané svojím menom, a je známe, že sa človek nemôže súdiť so silnejším, ako je sám. 11 Lebo mnoho slov množí len márnosť; čo má človek z toho? 12 Veď kto vie, čo je dobré človeku v živote za tých pár dní jeho márneho života, ktoré sa minú ako tieň? A kto môže povedať človeku, čo bude po ňom pod slnkom?“


Život človeka. Táto kapitola z knihy Kazateľ, práve tak, ako ostatné, je udivujúcim pohľadom na život človeka a jeho skutočné naplnenie. „Nenaplnená túžba človeka“, takto by znel titul 12-veršovej skice, načrtnutej Kazateľom na plátno 6. kapitoly tejto podivuhodnej biblickej knihy. Žijeme však „vierou v Krista, nie videním“, hovorí apoštol (2K 5,7), a práve táto kapitola Kazateľa je poučná a zároveň šokujúca obrazmi toho, ako môže vyzerať život človeka bez naplnenia v Kristovi. Bez Krista Ježiša, viery v Neho, by sme boli iba ako reflexné vesty chaoticky sa mihajúce sem a tam v tme na diaľnici života pri hromadnej havárii. Doživotne by sme hľadeli len na nenaplnenú túžbu človeka. Aj na pravdivé slová, no bez Krista: „Lepšie je hľadieť očami, ako žiadostivo túžiť“ (v.9). Vďaka buď Bohu, milostivému nám v Kristovi Ježišovi, že nám dal Svojho Syna, skrze ktorého môžeme žiť vierou a nie videním! – – Pri pocite nenaplneného života v akejkoľvek podobe sa kresťanovi stačí započúvať do slov na občianskych pohreboch. Potom bude s obrovskou vďakou rozjímať a v modlitbách preciťovať nádej, zmysel života a jeho naplnenie vo viere v Ježiša Krista, Božieho Syna.
Autor: Ľubica Olejárová
Pieseň: ES 675


Ty, ktorý tíšiš hukot morí, hukot ich vĺn a hučanie národov. Žalm 65,8

A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Filipským 4,7


Skutky apoštolov 9,36-42 :: Modlíme sa za: Ladzany (Ho)