Zamyslenie na deň 19.5.2023

Filipským 1,27-2,4

27 Len nažívajte tak, ako je hodné evanjelia Kristovho, aby – či keď prídem a vás uvidím, či keď som vzdialený – počul som len to o vás, že stojíte v jednom Duchu a spolu ako jedna duša bojujete za vieru v evanjelium. 28 Protivníkom sa ničím nedajte zastrašiť; to bude znamením, a to od Boha, im, že zahynú, vám, že budete spasení. 29 Lebo vám sa dostalo milosti pre Krista, aby ste nielen verili v Neho, ale aj trpeli pre Neho. 30 Veď je to pre vás ten istý boj, ktorý ste videli pri mne a o ktorom teraz počúvate.

2 1 Ak je teda nejaké napomenutie v Kristovi, ak je nejaké povzbudenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo Ducha, ak je nejaký súcit a milosrdenstvo, 2 naplňte moju radosť: zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ, 3 nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba, 4 a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných.


Nehľadajte svoj prospech! Keď sa vo februári začala na Ukrajine vojna, ľudia sa začali mobilizovať. Začali pomáhať, deliť sa atď. Táto eufória však u niektorých ľudí časom klesala. Začali sa objavovať výroky a komentáre, ktoré pomoc blížnemu, dokonca aj v núdzi, začali kritizovať. Začali závidieť. Začali hľadieť na svoj prospech. Takí, žiaľ, sme. Často hľadáme svoj vlastný prospech: „Čo z toho budem mať ja?“ Apoštol nám však aj dnes pripomína: „…nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných.“ To je postoj kresťana – vidí nielen seba, ale aj svojho blížneho. Aj M. Luther vo svojom spise „O slobode kresťana“ hovorí: „Hľa, môj Boh dal mne nehodnému, zatratenému človeku bez akejkoľvek zásluhy, z čistého a púheho milosrdenstva prostredníctvom Krista a v Kristovi zdarma plnosť bohatstva všetkej zbožnosti a blaženosti (spravodlivosti a spásy), takže už potom nič viac nepotrebujem, len veriť, že je to tak. Nuž, preto chcem tomuto Otcovi, ktorý ma Svojím nesmiernym bohatstvom tak zahrnul, zase slobodne, radostne a zdarma konať, čo sa Mu ľúbi a svojim blížnym pomáhať tiež byť kresťanom, ako Kristus bol dobrý ku mne a robiť, len čo spozorujem, že mu je to potrebné, užitočné a spasiteľné, pretože vierou mám predsa dostatok všetkého v Kristovi.“

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že si nehľadal Svoj prospech a išiel si za nás na kríž. Ďakujem Ti, že to chceš robiť aj prostredníctvom nás. Odpusť mi, že ja Ti to málokedy dovolím. Posilňuj vo mne vieru, nech sa Ti dávam ako úd, ktorým konáš dobro. Amen.
Pieseň: ES 483
Autor: Anna Debnárová


Celé toto zhromaždenie spozná, že Hospodin nepotrebuje k víťazstvu meč ani kopiju. 1.Samuelova 17,47

Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: Pokoj tomuto domu! Lukáš 10,5


Ján 18,33-38 :: Modlíme sa za: Lučenec (NoS)