Zamyslenie na deň 20.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. slávnosť svätodušná. Pentacoste
Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom – hovorí Hospodin mocností. Zachariáš 4,6


1.Korintským 2,12-16

12 My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali. 13 O tom aj hovoríme, nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale (slovami), ktoré učí Duch. A tak duchovné posudzujeme duchovne. 14 Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať. 15 Duchovný však posudzuje všetko, ale jeho nikto nemôže posúdiť; 16 lebo kto poznal myseľ Pánovu, aby Ho učil? My však myseľ Kristovu máme!


Túžba po poznaní duchovných zákonitostí života sprevádza ľudstvo odnepamäti. S ňou je spojená aj snaha preniknúť k Božej podstate. Duch človeka, hoci je poznačený hriechom, je pozoruhodný fenomén, ktorý si zasluhuje obdiv. A predsa je absolútne nepostačujúci na to, aby porozumel, čo je z hľadiska spásy hlavné. Duševná schopnosť, ktorú máme v sebe, je duch tohto sveta, ktorého treba prísne rozlišovať od Ducha, ktorý pochádza od Pána Boha, skrze Pána Ježiša Krista. Navonok to môže vyzerať tak, že človek je nábožensky založený, ale ak nemá Ducha Svätého, chýba mu to podstatné, čo je potrebné na to, aby dokázal prijímať, čo Pán Boh zjavuje. Tu sme odkázaní na dar zhora. Je to práve Duch Svätý, ktorý nás uspôsobuje k tomu, aby sme spoznávali veci Božie, preto – ako aj apoštol Pavol píše – z moci pôsobenia Ducha Svätého môžeme v duchovnej oblasti správne rozlišovať, prijímať dar spásy v Ježišovi Kristovi a zachovať správny smer v zápase viery. Preto dnes i zajtra oslávme svätodušné sviatky s radosťou i vážnosťou a s vďakou za dar Ducha Svätého!
Autor: Miloš Klátik
Pieseň: ES 175


Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať, a Jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Izaiáš 59,1-2

Ježiš hovorí: Pošlem Radcu k vám. A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde. Ján 16,7-8


Ján 14,23-27 :: Skutky apoštolov 2,1-18 :: Žalm 99 :: Modlíme sa za: Časopis Cirkevné listy

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby