Zamyslenie na deň 21.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. slávnosť svätodušná


Efezským 4,11-15(16)

11 A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo, 13 až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej; 14 aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do bludu; 15 ale aby sme, verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Krista; 16 On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.


Pán Boh ustanovuje k službe. Pán Boh je naším Stvoriteľom. On má s každým z nás Svoj plán, každý dostal od Neho určitú úlohu. Nezabudol ani na teba či na mňa. Nie je to ani v najmenšom naša zásluha, je to len a len milosť, ktorú dostávame. Na to pamätajme! K službe povoláva On, On ustanovuje Svojich pracovníkov. Pán Boh, ako Stvoriteľ, aj dáva ustanoveným pracovníkom potrebné dary. V 2. Knihe Mojžišovej v 35. kapitole čítame, že povolaných naplnil múdrosťou, chápavosťou a zručnosťou. Ustanoviť – povolať do práce a obdariť potrebnými darmi k službe – to sú výhradné práva nášho Stvoriteľa. Pre nás je to len milosť bez našej zásluhy. Čo zostáva nám? Hľadať Jeho vôľu. Prosme, aby sme poznali cestu života nám určenú (Ž 16,11)! Šťastný je ten, kto ju nájde. Cieľ je jasný, „aby sme verní pravde v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je hlava. Aby sme neboli nedospelí, ktorých vietor učenia hádže a zmieta. Ale aby sme sa niesli k dospelosti vzájomnou službou“ (Žid 6,1).
Autor: Imrich Lukáč
Pieseň: ES 263


Kto utláča slabého, tupí jeho Tvorcu. Príslovia 14,31

Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! Filipským 4,5


Matúš 16,13-19 :: 1.Korintským 12,4-11 :: Žalm 81 :: Modlíme sa za: Bratislava – Petržalka (Ba)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby