Zamyslenie na deň 19.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 9,16-28

16 Lebo kde je závet, tam treba nevyhnutne dosvedčiť smrť závetcu. 17 Veď závet je platný len po mŕtvych, ale nemá účinnosti, kým závetca žije. 18 Preto ani prvá zmluva nebola posvätená bez krvi. 19 Keď totiž Mojžiš oznámil všetkému ľudu všetky prikázania podľa zákona, vzal krv teliat a kozlov s vodou, so šarlátovou vlnou, s yzopom a pokropil aj samotnú knihu aj všetok ľud 20 a hovoril: To je krv zmluvy, ktorú vám nariadil Boh. 21 Podobne pokropil krvou aj stánok a všetko bohoslužobné náčinie. 22 A podľa zákona temer všetko sa očisťuje krvou, a bez vyliatia krvi niet odpustenia. 23 Potrebné je teda, aby podoby nebeských vecí boli takýmito (prostriedkami) očistené, ale samy nebeské veci treba očisťovať lepšími obeťami, než sú tamtie. 24 Lebo Kristus nevošiel do svätyne rukou urobenej, ktorá je len obrazom pravej, ale (vošiel) do samého neba, aby sa teraz zjavil pred Bohom ako náš zástanca. 25 Ani nie preto, aby sa opätovne obetoval ako veľkňaz, ktorý vchádza do svätyne každý rok s cudzou krvou. 26 Veď inak by musel trpieť znovu a znovu od stvorenia sveta. A On sa zjavil raz pri skončení vekov, aby svojou obeťou zahladil hriech. 27 A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd, 28 práve tak aj Kristus, raz už obetovaný, aby niesol hriechy mnohých, druhý raz sa zjaví bez hriechu tým, čo Ho očakávajú na spasenie.


Všetko sa očisťuje krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia. V Starom i Novom zákone sa všetko očisťuje krvou. Krv dosvedčuje platnosť zmluvy. Mojžiš uzatvára zmluvu s Bohom a krvou teliat a kozlov kropí všetok ľud na očistenie hriechov. Aj v Novom zákone je uzatvorená Nová zmluva medzi človekom a Bohom a potvrdením tejto zmluvy je opäť krv. Tentokrát je to však krv ľudská a obetným Baránkom je sám Ježiš Kristus. Boh si vybral na potvrdenie Svojej zmluvy krv. Krv nazývajú aj „Dar života“ a patrí k najdôležitejším súčastiam ľudského tela. Zabezpečuje metabolizmus všetkých buniek, privádza živiny a kyslík, zasahuje do regulácie celého organizmu. Už strata 1500 ml tejto tekutiny môže ohroziť životné funkcie človeka. Ježiš Kristus vylial Svoju krv na kríži na odpustenie hriechov a daroval nám „Dar večného života“. Jeho krv je vyliata na očistenie našich hriechov. Je to najväčšia obeť za najvyššiu (nevyčísliteľnú) cenu. Vyššia obeť už nepríde a nečakajme ani na ďalšiu zmluvu, ktorú by Boh s nami uzavrel. Zmluva je už uzavretá a platná pre každého, kto verí, že Ježiš Kristus prišiel na tento svet, aby každý, kto verí v Neho, žil naveky. „…Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie“ (J 11,25).
Autor: Alena Gombašanová
Pieseň: ES 113


On uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje ich rany. Žalm 147,3

On ich prijal a hovoril im o kráľovstve Božom a liečil tých, čo potrebovali uzdravenie. Lukáš 9,11


Ján 16,5-15 :: Modlíme sa za: Bratislava – Legionárska (Ba)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby