Zamyslenie na deň 20.3.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 19,28-40

28 Keď to povedal, išiel vopred, poberajúc sa do Jeruzalema.

29 Ako sa priblížil k Betfagé a k Betánii, k vrchu pomenovanému Olivový, poslal dvoch učeníkov 30 a povedal: Choďte do dediny, ktorá je naproti. Keď vojdete do nej, nájdete osliatko priviazané, na ktorom nikdy nikto nesedel. Odviažte ho a priveďte. 31 A ak sa vás niekto spýta, prečo (ho) odväzujete, takto poviete: Pán ho potrebuje. 32 I odišli tí, čo boli poslaní, a našli (všetko), ako im povedal. 33 Keď odväzovali osliatko, povedali im jeho majitelia: Čo odväzujete to osliatko? 34 Odpovedali: Pán ho potrebuje. 35 A priviedli ho k Ježišovi, položili svoje rúcha na osliatko a posadili naň Ježiša. 36 Ako šiel, prestierali svoje plášte po ceste. 37 Keď sa však už blížil ku svahu Olivového vrchu, celé množstvo učeníkov začalo radostne mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli, 38 a volali: Požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene Pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach! 39 Ale niektorí farizeji zo zástupu Mu hovorili: Majstre, zakáž to svojim učeníkom! 40 Odpovedal im: Hovorím vám: Ak títo budú mlčať, kamenie bude kričať.


Pánov príchod do Jeruzalema. To, že Pán Ježiš vošiel do Jeruzalema verejne na osliatku, malo hlboký symbolický význam (Zach 9,9). Prinášal posolstvo pokoja pre Izrael, ale Jeruzalem túto neopakovateľnú šancu nespoznal. Jedinečný okamih, v ktorom mal Boží ľud prijať svojho Mesiáša, sa premrhal a židovský národ nastúpil cestu k sebazmareniu. – – Učeníci a pospolitý ľud však Pánov príchod do Jeruzalema vítajú a oslavujú. Vidia v ňom naplnenie príchodu svojho Pána do chrámu, napravenie všetkých krívd a odstránenie poníženia a biedy. Pán Boh príchod Svojho Syna do Jeruzalema oslávil Svojím spôsobom – zástupom ľudí, ktorí Mu prevolávali na slávu, hoci aj v neprajnom politicko-náboženskom prostredí. – – Aj my, ako novozmluvný ľud Boží, sa radujeme, keď sa na výslnie dejín dostane meno Ježiš a veriaci kresťania. Vtedy si myslíme, že prichádza doba Božej vlády nad svetom. Ale svet má svoju realitu, založenú na materiálnom a egocentrickom prístupe k duchovným veciam, čo sa nezhoduje s Božími zámermi. Boží ľud musí byť prečistený a posvätený v nepriaznivom prostredí tohto sveta. Pán Boh dnes prehovára k svetu cez cirkev, ktorú vedie Duch Svätý, aj cez nás. Zviditeľňujme meno Ježiš, aby si svet okolo nás uvedomil, Kto prichádza!
Autor: Marián Bodolló
Pieseň: ES 85


Na utešených miestach pripadla mi výmena, a veľmi sa mi páči môj podiel. Žalm 16,6

Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého pre seba. 2.Korintským 9,8


Lukáš 14,(25-26)27-33(34-35) :: MODLÍME SA ZA: Hámre (Ho)