Zamyslenie na deň 21.3.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 19,41-48

41 Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním 42 a riekol: Ó, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju; ale je to teraz skryté pred tvojimi očami; 43 lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obkľúčiac, zovrú zo všetkých strán 44 a zrovnajú ťa so zemou, i tvoje deti, a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia. 45 Potom vošiel do chrámu a začal vyháňať predavačov 46 hovoriac im: Napísané je: Môj dom má byť domom modlitby; a vy ste urobili z neho peleš lotrov. 47 A učil každý deň v chráme. Veľkňazi a zákonníci, i poprední z ľudu, hľadeli Ho zahubiť, 48 ale nevedeli, čo si počať, lebo všetok ľud priľnul k Nemu a poslúchal Ho.


Plač nad Jeruzalemom. Pán Ježiš plakal nad budúcnosťou Božieho ľudu, lebo videl jeho falošnú zbožnosť. Namiesto oslavy Boha – oslava človeka, namiesto pokory a lásky – milovanie peňazí a svetskej moci (Mt 23). Naučili sa „spolupracovať“ so štátnou mocou Ríma, hoci sa tvárili, že sú proti nej. Vodcovia zviedli seba i ľud do obrovskej rozpoltenosti a pokrytectva. Nezastavili sa a nezamysleli nad sebou ani pri konfrontácii s Ježišom Kristom, pri ktorom nemohli mať pochýb, že je poslaný od Boha (J 3,2). Počas celého Svojho trojročného pôsobenia im Pán Ježiš vytýkal falošnosť a pokrytectvo a upozorňoval učeníkov na ich zlý príklad. Teraz však prichádza čas, v ktorom sa už ich pomýlenosť nebude dať napraviť; to, čo teraz spravia, bude mať nedozerné následky. Plače nad budúcnosťou. – – V Jeruzaleme Pán Ježiš nasmeroval Svoje kroky do chrámu, pretože „súd Boží začína od domu Božieho. Odtiaľ má vychádzať svetlo a pravda. V ňom sa má ľud Boží modliť a vzdávať úctu všemocnému Bohu v úprimnosti. Chrám bol však zmenený na trhovisko, kde sa obchodovalo rovno s Pánom Bohom – dám a dostanem! – – Tieto udalosti sú je pre nás ponaučením a výstrahou. Chráňme sa dvojtvárnosti! Dajme si pozor na milovanie peňazí a svetskej moci, aby Pán Ježiš nemusel zaplakať aj nad nami a našimi deťmi!
Autor: Marián Bodolló
Pieseň: ES 105


Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby. Izaiáš 53,3

Pilát prepustil toho pre vzburu a vraždu uväzneného, ktorého si žiadali, a Ježiša im vydal po ich vôli. Lukáš 23,25


Jób 7,11-21 :: MODLÍME SA ZA: Hanušovce nad Topľou (Šz)