Zamyslenie na deň 20.2.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 10,1-16

1 Potom si Pán vyvolil aj iných, sedemdesiatich, a po dvoch poslal ich pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kde sám chcel ísť. 2 A povedal im: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. 3 Choďte! Ajhľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. 4 Neberte si mešec, ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte. 5 Keď vojdete do ktoréhokoľvek domu, povedzte najprv: Pokoj domu tomuto! 6 A ak tam bude syn pokoja, váš pokoj spočinie na ňom; ak nie, vráti sa k vám. 7 A v takom dome zostaňte a jedzte i pite, čo vám dajú, lebo hoden je pracovník svojej mzdy. Nechoďte z domu do domu. 8 A keď do ktoréhokoľvek mesta prídete a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia. 9 A uzdravujte chorých, ktorí sú v ňom, a povedzte im: Priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie. 10 Ale keď prídete do niektorého mesta, a neprijmú vás, vyjdite na jeho ulice a povedzte: 11 Striasame na vás aj prach, ktorý sa nám z vášho mesta prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo kráľovstvo Božie. 12 Hovorím vám, že ľahšie bude v onen deň Sodomčanom než onomu mestu. 13 Beda ti, Chorazim, beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone stali prejavy moci, ktoré sa stali u vás, dávno by boli sedeli vo vrecovine a na popole a kajali sa. 14 Veru, ľahšie bude na súde Týru a Sidonu ako vám. 15 A ty, Kafarnaum, budeš sa vari až do neba vyvyšovať? Zrútiš sa až do podsvetia. 16 Kto vás počúva, mňa počúva; a kto vami pohŕda, mnou pohŕda; kto však mnou pohŕda, pohŕda Tým, kto ma poslal.


Model evanjelizácie. Pán Ježiš si tu vyberá sedemdesiat učeníkov, aby ich vyslal do miest, ktoré plánuje navštíviť. Učeníci nie sú v ničom špecializovaní a nepotrebujú nič zvláštne na to, aby zvestovali Pána Ježiša Krista. Rovnako každý z nás má všetky potrebné prostriedky a predpoklady na to, aby mohol rozprávať o tom, ako Pán Ježiš koná v našom živote. Nemusíme ani chodiť na špeciálne miesta. Každý z nás môže byť misionárom na mieste, kde práve žije, pracuje, chodí do školy… Svojím konaním, správaním a životom najlepšie hovoríme o tom, kto je Pán Ježiš Kristus a prečo je pre nás taký dôležitý. Nedá sa celý kresťanský život prežiť iba v kostolnej lavici a iba počúvať. Misia a praktická služba je to, čo každého kresťana posúva dopredu. Našou úlohou je snažiť sa neustále túto dôležitú praktickú súčasť kresťanského života zdôrazňovať a uskutočňovať. Pán Boh nám v tom pomáhaj!
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že nás vysielaš do sveta, aby Ťa ľudia poznali! Ďakujeme, že máme niesť zvesť o Tebe! Odpusť, že často zvestujeme viac seba a svoje zásluhy, než Teba! Odpusť, že málo ľuďom ukazujeme, že potrebujú byť zachránení z rakoviny hriechu! Veď nás Svojím Duchom, aby sme konali, čo treba na ich spásu! Amen.
Pieseň: ES 565
Autor: Katarína Šoltésová


On sám ich zachránil vo svojej láske a zhovievavosti, on ich vykúpil, pozdvihol ich a niesol, po všetky dni, od nepamäti. Izaiáš 63,9

A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Lukáš 15,5


Zachariáš 7,2-13 :: Modlíme sa za: Dobroč (No)