Zamyslenie na deň 20.12.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zachariáš 14,1-11

1 Hľa, prichádza deň Hospodinov, a korisť tebe odňatá bude rozdelená uprostred teba. 2 Vtedy zhromaždím všetky národy k Jeruzalemu do boja; mesto bude dobyté, domy vyplienené a ženy zhanobené. Polovica mesta vyjde do zajatia, ale ostatok ľudu nebude vyhladený z mesta. 3 Lebo Hospodin vytiahne a bude bojovať proti tým národom, ako keď bojoval v deň boja. 4 V ten deň zastanú Jeho nohy na Olivovom vrchu, ktorý leží východne od Jeruzalema, takže sa Olivový vrch rozštiepi spolovice na východ a na západ. Vznikne veľmi veľké údolie a ustúpi polovica vrchu na sever a polovica na juh. 5 Budete odtiaľ utekať údolím mojich vrchov, pretože údolie bude siahať až k Ácalu. Budete utekať, ako ste utekali pred zemetrasením za čias judského kráľa Uziju. Vtedy príde Hospodin, môj Boh, a všetci svätí s Ním. 6 V ten deň nebude svetla, ani zimy ani mrazu; 7 bude to jeden deň – známy len Hospodinovi – ani deň ani noc, ale vo večernom čase bude svetlo. 8 V ten deň vytrysknú živé vody z Jeruzalema: polovica k východnému a polovica k západnému moru. Tak to bude v lete i v zime. 9 Hospodin bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude Hospodin jediný a Jeho meno jediné. 10 Celá zem sa premení na rovinu od Geby po Rimón na juh od Jeruzalema. No Jeruzalem bude vyvýšený a ostane na svojom mieste od brány Benjamínskej až po miesto Prvotnej brány, po Rožnú bránu a od veže Chananeél až po Kráľovské lisy. 11 Budú v ňom bývať; vojnovej kliatby viac už nebude, takže Jeruzalem bude bývať v bezpečí.


Hospodin za nás bojuje. Prorok Zachariáš v závere svojho proroctva opisuje bitku proti Jeruzalemu. V nej prorok sústreďuje svoju pozornosť na pohromu, ktorá postihne mesto. Sám Hospodin je Ten, ktorý privedie nepriateľa, ktorý bude dobýjať Jeruzalem. Zároveň však Hospodin Svoj ľud nenechá prepadnúť úplnej skaze. V najväčšej tiesni zasiahne a pomôže. Hospodin nenechá Svoj ľud napospas okoliu. Tam, kde sa už človeku zdá všetko stratené, práve tam a vtedy zasahuje Hospodin a pomáha, dáva silu a povzbudzuje. Hospodin nás neopúšťa, ale bojuje za nás. Izraelci už zo svojej minulosti vedeli, že Boh mnohokrát nečakane zasiahol a pomohol im. To im dodávalo dôveru. Verili, že Hospodin je verný a večný a Svojich verných neopustí. Preto ľud uteká pod Hospodinovu ochranu. Zachariášov opis situácie je hrozivý. Všetko padá, všetko sa rúca. No práve to je znamením toho, že Hospodin prichádza. Tak to niekedy býva i v našom živote. Naše plány, či sny sa rúcajú, prežívame ťažké rany v živote a uvažujeme, či je Boh ešte vôbec s nami. O niekoľko dní si budeme pripomínať príchod Boha do nášho sveta. Budeme sa tešiť a ďakovať Bohu, že Svoju lásku k nám prejavil v dieťatku, ktoré na tento svet prišlo, aby nás zachránilo pre večnosť. Vedomie tohto i toho, že sám Hospodin bojuje za nás, nech nás posilňuje!
Autor: Eva Germanová
Pieseň: ES 494


Na nebi jestvuje Boh, ktorý vyjavuje tajomstvá. Daniel 2,28

Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby to ľudia pozorovali. Ani nepovedia: Ajhľa, tuto alebo tamto je! Lebo, ajhľa, kráľovstvo Božie je medzi vami! Lukáš 17,20-21


Izaiáš 42,5-9 :: MODLÍME SA ZA: Zlaté (Šz)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou