Zamyslenie na deň 19.12.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zachariáš 12,9-13,1

9 V ten deň sa budem snažiť zničiť všetky národy, ktoré vytiahnu proti Jeruzalemu. 10 Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a nástojčivých prosieb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a trpko nad ním žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným. 11 V ten deň bude v Jeruzaleme veľké nariekanie ako nárek nad Hadad-Rimónom v megidskom údolí. 12 Nariekať bude krajina, každá čeľaď osobitne. Čeľaď domu Dávidovho osobitne a jeho ženy osobitne; čeľaď domu Nátanovho osobitne a jeho ženy osobitne. 13 Čeľaď domu Lévího osobitne a jeho ženy osobitne; rod Šimeího osobitne a jeho ženy osobitne; 14 aj všetky ostatné čeľade osobitne a ich ženy osobitne.

13:1 V ten deň tu bude otvorený prameň pre dom Dávidov a obyvateľov Jeruzalema, aby sa očistili zo svojej hriešnosti a nečistoty.


Prebodnutý Boh. V ten deň, teda v deň Božieho súdu, ktorý zvestuje prorok Zachariáš, postihne nepriateľov Jeruzalema absolútna skaza. Ale na dom Dávidov a obyvateľov Jeruzalema bude vyliaty Duch milosti. Podľa prorokových slov ešte stále existovala a až do dnešných dní existuje nádej na záchranu. Boh ju dáva v Ježišovi Kristovi. Zachariáš doslova hovorí o prebodnutom Bohu, podobne, ako Izaiáš: „On bol prebodnutý pre naše priestupky.“ A tak sa tieto slová dajú vztiahnuť na Ukrižovaného, o ktorom evanjelisti napísali: „Jeden z vojakov prebodol Mu kopijou bok.“ – – Zachariášovo slovo platí pre nás dnes rovnako, ako kedysi pre Júdu, či Izrael. Boží ľud – každý jednotlivec – musí činiť ozajstné pokánie a prejaviť úprimnú ľútosť. Len tak nás Boh Svojím Duchom prebudí k poznaniu, že v prebodnutom, odmietnutom a zavrhnutom Ježišovi je jediná pomoc a spása. Boh pozýva k otvoreným prameňom a sám sa ujíma toho, aby očistil hriešnika. Prijmeš Jeho veľkorysú ponuku? Vrhneš sa do Jeho náručia, ktoré smerom k tebe otvára vtelením a narodením Svojho Syna? Urob tak dnes a potom i zajtra! Rob tak každý deň, aby Jeho deň bol pre teba dňom radostným!
Autor: Jozef Pacek
Pieseň: ES 5


Káleb povedal Józuovi: Moji bratia prestrašili srdce ľudu, ja som sa však úplne pridŕžal Hospodina, svojho Boha. Józua 14,8

Vytrvalosťou zachováte si životy. Lukáš 21,19


Izaiáš 11,10-13 :: MODLÍME SA ZA: Zemianske Podhradie (Po)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou