Zamyslenie na deň 21.12.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Malachiáš 1,6-14

6 Syn si ctí otca, sluha svojho pána. Ak som ja Otcom, kde je úcta voči mne? Ak som ja Pánom, kde je bázeň predo mnou? – spytuje sa Hospodin mocností vás, kňazov, ktorí opovrhujete mojím menom, a predsa sa spytujete: Ako opovrhujeme Tvojím menom? 7 Na môj oltár prinášate poškvrnený chlieb, a spytujete sa: Čím sme ho poškvrnili? Tým, že hovoríte: Hospodinovým obetným stolom možno opovrhovať. 8 Keď prinášate slepé ako obeť, nie je na tom nič zlé? Keď prinášate krívajúce a choré, nie je na tom nič zlé? Zanes to svojmu miestodržiteľovi! Či sa mu zapáčiš? Či ti preukáže priazeň? – hovorí Hospodin mocností. 9 A teraz si nakloňte Boha, aby sa zmiloval nad nami! Vaše ruky to zavinili, či vám preukáže priazeň? – vraví Hospodin mocností. 10 Kiežby niekto z vás zavrel dvere, aby ste nezažíhali nadarmo oheň na mojom oltári! Nemám záľuby vo vás – vraví Hospodin mocností – ani obetný dar z vašej ruky si neobľúbim. 11 Lebo od východu slnka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národmi, a na každom mieste prinášajú môjmu menu kadidlo a čistú obeť. Lebo veľké je moje meno medzi národmi – vraví Hospodin mocností. 12 Vy ho však znesväcujete tým, že hovoríte: Stôl Pánov je poškvrnený, a čo sa naň donáša, je opovrhnutý pokrm! 13 Hovoríte: Hľa, aká námaha! opovrhujete tým – vraví Hospodin mocností – a prinášate ulúpené, krívajúce a choré ako obetný dar, a ja to mám so záľubou prijať z vašej ruky? – vraví Hospodin. 14 Zlorečený je klamár, ktorý má v stáde samca, sľúbi ho, a predsa obetuje Pánovi, čo je chybné. Veď ja som veľký Kráľ – vraví Hospodin mocností – a moje meno je hrozné medzi národmi.


Kde je úcta a bázeň voči Pánu Bohu? Malachiášovo proroctvo v prvej kapitole kladie niekoľko otázok. Sú to otázky, ktoré sa nepočúvajú príjemne. Ide o kritické otázky na adresu kňazov ako vykonávateľov kultu, ale aj na adresu ľudí, ktorí prinášali na Boží oltár obete, ktoré nespĺňali Božie požiadavky. Pán Boh v tom vidí znesvätenie Svojho mena. Starozmluvná obetná prax bola dôležitou súčasťou viery v Hospodina. Iba obeť Bohu zachovávala človeka pri živote. Ak táto obeť nebola vykonaná podľa predpisov, bolo tým znevážené Hospodinovo meno. Preto sa obracia na kňazov a pýta sa ich, prečo opovrhujú Jeho menom. V dobe Starej zmluvy bola obeť spôsobom, ako mohol človek obnoviť svoje spoločenstvo s Bohom. Dnes už zvieracie obete nie sú potrebné. Už nie je potrebné, aby zviera zomieralo namiesto človeka. Obeť Ježiša Krista ich dokonale nahradila. Toto vedomie nech nás napĺňa predovšetkým vďakou, ale aj úctou. Božia láska k hriešnikom sa prejavila v dare Jeho Syna. Prijmime tento dar a ďakujme zaň! Zároveň verejne prejavujme bázeň a úctu veľkému Bohu, ktorý láskou lieči rany sveta!
Autor: Eva Germanová
Pieseň: ES 19


Mám nádej na Tvoju spásu, Hospodine. Žalm 119,166

Duch Svätý oznámil Simeonovi, že neuvidí smrť skôr, ako by videl Pomazaného Pánovho. Vedený Duchom prišiel teda do chrámu; vzal dieťatko Ježiša na ramená a chválil Boha. Lukáš 2,26.27.28


Zjavenie 3,7.8.10.11(12) :: MODLÍME SA ZA: Zlaté Moravce (Dn)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou