Zamyslenie na deň 20.11.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

23. nedeľa po Svätej Trojici – Posledná nedeľa cirkevného roka – Nedeľa večnosti
Majte bedrá opásané a lampy zažaté! Lukáš 12,35


Marek 13,28-37

28 Od figovníka naučte sa podobenstvu: Keď mu ratolesť už raší a lístie pučí, viete, že je leto blízko. 29 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko predo dvermi. 30 Veru vám hovorím: Nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane. 31 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 32 O tom dni a hodine však nikto nevie, ani anjeli v nebi, ani Syn, len sám Otec. 33 Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde čas. 34 Ako človek, vzdialený na cestách, keď opúšťal dom a svojim sluhom dal moc, každému určil jeho prácu a vrátnikovi naložil, aby bdel, 35 tak aj vy bdejte; lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či keď kohút spieva, a či ráno. 36 Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. 37 A čo vám hovorím, hovorím všetkým: Bdejte!


Bdejme! Každý z nás pozoruje, ako čas rýchlo beží. Ani sa nenazdáme a zrazu je večer a prichádza ďalší deň. Pán Boh požehnáva každý deň a len od nás záleží, či toto požehnanie prijímame. Je výzvou pre každého z nás, aby sme každý deň žili podľa Božích príkazov. V zhone tohto sveta často zabúdame na svojich blízkych i na Boha. Zameriavame sa na to svetské. Božie slovo nás však vyzýva k tomu, aby sme pamätali aj na večnosť: „Moje slová sa nepominú.“ Božie slovo je večné aj Jeho láska je večná. Dnešná nedeľa nesie názov „nedeľa večnosti“. Hoci na tomto svete žijeme, sme iba jeho správcami a nevieme, kedy nás Boh k Sebe povolá. Preto by sme mali každý deň myslieť na to, aby sme ho prežili s láskou k našim blížnym a aby sme pamätali na Pána, pretože nevieme, kedy príde čas a On príde na zem. On si Svoje deti povolá k Sebe. Tam raz budeme žiť v stálej radosti a chváliť Ho. Každý nový deň nám dáva novú šancu, aby sme slúžili nášmu Bohu tu, na zemi. On nám odpúšťa naše previnenia, pretože nás miluje, preto aj my odpúšťajme a milujme!

Modlitba: Drahý náš Pane Bože, hoci nás stretávajú rôzne ťažkosti, daj aby sme nezabúdali na Teba a hľadali u Teba pomoc! Ty vieš, čo nás trápi, tak nám vo všetkom pomáhaj a daj nám raz prebývať u Teba vo večnosti! Amen.
Pieseň: ES 689
Autor: Adriana Kuliškova


„Vráťte sa, odpadlíci,“ znie výrok Hospodina, „lebo Ja som váš Pán. Vezmem vás po jednom z mesta a po dvoch z rodu a privediem vás na Sion.“ Jeremiáš 3,14

Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával  ho. Lukáš 15,20


Matúš 25,1-13 • Zjavenie Jána 21,1-7 • Izaiáš 65,17-19(20-22)23-25 • Žalm 90 • Modlíme sa za: Trenčín (PoS)