Zamyslenie na deň 20.11.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Tesalonickým 1,1-10

1 Pavel, Silvanos a Timoteos cirkevnému zboru Tesalonických v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj!
2 Ďakujeme Bohu za všetkých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo svojich modlitbách, 3 a neprestajne spomíname pred naším Bohom a Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. 4 Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vyvolení, 5 lebo sme vám nezvestovali evanjelium len slovom, ale aj v moci a Duchu Svätom a v úplnej istote, veď viete, akí sme boli medzi vami a pre vás. 6 A vy ste sa stali našimi aj Pánovými napodobňovateľmi, keď ste, hoci v mnohom súžení, s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo, 7 takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónii a Acháji. 8 Lebo od vás sa rozhlásilo slovo Pánovo nielen v Macedónii a Acháji, ale vaša viera v Boha sa rozniesla po celom kraji, takže nám ani netreba hovoriť. 9 Však (oni) sami rozprávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu 10 a očakávali z nebies Jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vytrhuje z budúceho hnevu.


Žime tak, aby bol na nás aj Ježiš Kristus pyšný! Apoštol Pavol posiela Timoteja, aby zistil, či jeho misijná činnosť nebola zmarená. Veď prenasledovanie, výsmech, vyhrážky nepriateľov mohli oslabiť rozkvitajúcu vieru tesalonických. Nepriatelia mali dosť prostriedkov na to, aby nové myšlienky učenia spoľahlivo umlčali. – Keď sa Timotej vrátil, priniesol Pavlovi tie „najlepšie správy“. Kristova zvesť a viera v Krista v nich ešte stále rezonuje. Apoštolovi Pavlovi sa od nadšenia roztancovalo srdce. Má pred sebou ľudí a tváre, ktorých osobne poznal a píše im vzácne slová. Neplytvá chválou, elánom, povzbudeniami, uisteniami, radami, čo by kresťanskú vieru ešte viac „nabudilo“, utvrdilo a udržalo. Pripomína im, že sa za nich modlí. Veď modlitba je motorom viery a pretavuje sa do konkrétnej podoby. Ďalej spomína ich vieru, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v Pánovi a tiež to, že sa nimi chváli po celom okolí. – List ani po dvoch tisíckach rokov nestratil na hodnote. Aj dnes z neho počujeme povzbudenie, aby sme žili tak, aby bol na nás, na naše cirkevné zbory, na cirkev, apoštol Pavel a sám Ježiš Kristus pyšný a mal i nás za čo pochváliť. Deľme sa o svoju lásku, vieru a nádej tak, aby ju videli a zažili aj ľudia v kostole, na ulici, v práci, boli ňou nadšení a aby vyvolala ďalšiu reťazovú reakciu.
Autor: Slávka Koštialová
Pieseň: ES 339


Nesmiete pridať nič k tomu, čo vám dnes prikazujem, ani z toho ubrať, ale budete zachovávať príkazy Hospodina, vášho Boha. 5.Mojžišova 4,2

Ježiš im však odpovedal: Matkou a bratmi sú mi tí, čo počúvajú slovo Božie a zachovávajú ho. Lukáš 8,21


Matúš 7,21-27(28-29) :: MODLÍME SA ZA: Turá Lúka (My)