Zamyslenie na deň 19.11.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Predposledná nedeľa cirkevného roka
Všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou. 2.Korintským 5,10


Matúš 25,31-46

31 Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy. 32 I zhromaždia sa pred Neho všetky národy; a oddelí ich, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov, 33 a postaví si ovce sprava, kozlov však zľava. 34 Vtedy povie Kráľ tým na pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, prijmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta. 35 Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; 36 bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne. 37 Odpovedia Mu spravodliví: Pane, kedy sme Ťa videli hladného, a nasýtili sme Ťa, alebo smädného, a napojili sme Ťa? 38 a kedy sme Ťa videli ako cudzinca, a prijali sme Ťa? Alebo nahého, a zaodeli sme Ťa? 39 A kedy sme Ťa videli chorého alebo vo väzení, a prišli sme k Tebe? 40 Odpovie im Kráľ: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. 41 Potom povie aj tým na ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom. 42 Lebo hladný som bol, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; 43 prišiel som ako cudzinec, a neprijali ste ma; bol som nemocný a vo väzení, a nenavštívili ste ma. 44 Vtedy odvetia aj títo: Pane, kedy sme Ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako cudzinca alebo nahého, alebo nemocného alebo vo väzení, a neposlúžili sme Ti? 45 Vtedy odpovie im: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste neurobili! 46 I pôjdu títo do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.


Boží súd. Pán Boh oddelí Svojich verných nasledovníkov od tých, ktorí poslušnosť Pánovi len predstierajú. Skutočným dôkazom našej viery sú naše skutky. To, čo robíme pre iných, ukazuje, čo si vlastne myslíme o Ježišových slovách, ktoré nám povedal – nasýtiť hladných, poskytnúť prístrešie tým, ktorí sú bez domova, navštíviť chorých. Do akej miery sa odlišujú naše skutky od skutkov tých, čo svoje kresťanstvo predstierajú? Toto podobenstvo opisuje skutky milosrdenstva, ktoré môžeme robiť všetci, a to každý deň. Tieto skutky nie sú závislé od majetku, schopností alebo inteligencie. Sú to obyčajné, úprimne vykonané skutky. Nemáme nijaké ospravedlnenie pre to, že si nevšímame tých, ktorí majú tieto potreby. Túto zodpovednosť podľa Božieho slova máme pred Pánom každý sám za seba. Blíži sa záver cirkevného roka a my aj dnes premýšľajme, či sme využili príležitosť na pomoc a či práve teraz nie je príležitosť pre túto službu. Myslime na to, že na Božom súde zaznie otázka, ako vyzerala naša pomoc blížnemu. Táto láska k ostatným ľuďom oslavuje Boha, pretože odráža našu lásku k Nemu.
Autor: Andrea Lukačovská
Pieseň: ES 636


Hospodin, tvoj Boh, ťa požehnal pri každom diele tvojich rúk. 5.Mojžišova 2,7

Ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. 1.Korintským 3,7


Rímskym 8,18-23(24-25) :: Žalm 63 :: Lukáš 16,1-8(9) :: MODLÍME SA ZA: Trnava (Ba)