Zamyslenie na deň 20.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. nedeľa po Zjavení
Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Ján 1,17


Rímskym 12,9-16

9 Láska nech je bez pokrytectva! Zošklivujte si zlé, pridŕžajte sa dobrého! 10 Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti, 11 nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi; 12 veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí, 13 k potrebám svätých ochotní, k hosťom pohostinní. 14 Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte! 15 Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi! 16 Buďte vospolok jednomyseľní, nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených; nebuďte múdri len pre seba.


O láske. Je dobré mať návod na používanie. Pri jeho pozornom čítaní sa človek naučí, čoho sa má vyvarovať a čoho sa nebáť. Pri jeho čítaní človek zistí, že mnohé súvislosti mu boli až do tohto momentu skryté. Práve návod mu odkryl nové poznatky. – – Je dobré poznať lásku. Rozumieť tomuto slovu. Cítiť nuansy, ktoré z tohto slova prúdia do praktického života. Chápať význam odkazu apoštola Pavla, ktorý napísal: „…a teraz už zostáva viera, nádej a láska, ale najväčšia z nich je láska.“ – – Je dobré vedieť, že láska nie je len cnosť, alebo filozoficko-náboženská konštrukcia. Je to návod na život. Takto nám ho ponúka apoštol Pavol v liste Rímskym. Je to návod, ktorý volá človeka k otvoreným vzťahom, často jednostranným, pretože láska nás núti takto konať. Bez ohľadu na odpoveď, na vďačnosť, bez ohľadu na výsledok. – – Láska má čudnú logiku. Nerozmýšľa spôsobom „niečo za niečo“, pretože láska nekalkuluje. Výsledkom pôsobenia lásky je totiž bytie samotnej lásky, ktorá je najväčšia zo všetkých cností. – – Stelesnením lásky je sám Ježiš Kristus. Kiežby nás žiara betlehemskej hviezdy naučila používať návod na aplikovanie najväčšej cnosti, ktorou je láska.
Pieseň: ES 245
Autor: Ján Hruška


Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za lásku, ktorú si žil a chceš žiť skrze nás! Dávaj nám múdrosť, cit a vôľu konať ju! Amen.


Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Žalm 139,3

Či nepredávajú dvoch vrabčekov za groš? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vôle vášho Otca. Matúš 10,29


Ján 2,1-11 :: 1.Korintským 2,1-10 :: Žalm 107,1-22 :: Modlíme sa za: Evanjelickú bohosloveckú fakultu