Zamyslenie na deň 20.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 5,1-22

1 Mojžiš zvolal celý Izrael a riekol: Počuj, Izrael, ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám dnes verejne oznamujem. Naučte sa ich a usilujte sa ich plniť. 2 Hospodin, náš Boh, uzavrel s nami zmluvu na Chórebe. 3 Túto zmluvu neuzavrel s našimi otcami, ale so všetkými nami, ktorí tu dnes žijeme. 4 Tvárou v tvár hovoril Hospodin s vami na vrchu z ohňa 5 – v tom čase ja som stál medzi Hospodinom a vami, aby som vám zvestoval slovo Hospodinovo, lebo ste sa báli ohňa a nevystúpili ste na vrch. I riekol: 6 Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. 7 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. 8 Neurobíš si tesanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. 9 Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, 10 a preukazujem milosť tisícom tých, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. 11 Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto zneužije Jeho meno! 12 Zachovávaj deň sviatočného odpočinku a sväť ho, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh! 13 Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu, 14 ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj vôl, ani tvoj osol, ani akýkoľvek tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach, aby si tvoj sluha i slúžka mohli odpočinúť tak ako ty. 15 Pamätaj, že si bol sluhom v Egypte, a Hospodin, tvoj Boh, ťa vyviedol odtiaľ mocnou rukou a vystretým ramenom. Preto ti Hospodin, tvoj Boh, prikázal zachovávať deň sviatočného odpočinku. 16 Cti si otca i matku, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Boh, aby si dlho žil a aby sa ti dobre vodilo na zemi, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh. 17 Nezabiješ! 18 Nescudzoložíš! 19 Nepokradneš! 20 Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! 21 Nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani nezatúžiš po dome svojho blížneho, ani po jeho poli, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu! 22 Tieto slová hovoril Hospodin mocným hlasom celému vášmu zhromaždeniu na vrchu z ohňa, oblaku a mrákavy, a nepridal nič; napísal ich na dve kamenné dosky a dal ich mne.


Nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš… Tieto prikázania nie sú o ničom zlom. Zlé nesmie byť v Božom ľude. Ale nie sú ani o dobrom. Nevedú ku konaniu správnych vecí, okrem jedného („Budeš si ctiť…“). To jediné má aj zasľúbenie. Ale len tu, na zemi. Žiadne neponúka dobrú večnosť. – – Desatoro patrí do Mojžišovej zmluvy. Kedy ju Boh dal Izraelu? Po tom, ako zažili Jeho dobro a napriek tomu reptali. Boli prevrátení. Hlboko v mínuse. Musel ich viesť aspoň k nule. Aby nerobili zlo. Boli veľmi vzdialení od spasenia. Preto Mojžišova zmluva nikde nehovorí o večnom živote. Bohatý mládenec bol úplne zdesený, keď to zistil: „Desatoro plním, ale ako dosiahnem večný život?“ (Mt 19,16-22). Potom však prišla Golgota a krv Spasiteľa nás priblížila od zla k dobru a večnosti. Keď Martin Luther vykladal Desatoro, k „Nepokradneš“ pridal: „Budeš chrániť majetok blížneho“. – – Ako kresťania sme dostali viac. Preto bude Boh od nás aj viac pohľadávať (L 12,48). Nestačí vyhýbať sa hriechu, treba konať lásku. Nedokážeme to vlastnou silou. Ale Boh chce konať cez nás. Neponúka už iba Zákon, ale aj Jeho lásku, ktorá oživuje lásku našu. Uverme, že je úžasné žiť v Ňom, a o ostatné sa postará!
Autor: Peter Dubec
Pieseň: ES 245


Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo. 1.Mojžišova 1,3

Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! – zažiaril v našich srdciach. 2.Korintským 4,6


5.Mojžišova 33,1-4(7.12-16) :: Modlíme sa za: Ružomberok (Lo)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby