Zamyslenie na deň 21.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Posledná nedeľa po Zjavení
Nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Izaiáš 60,2


Zjavenie Jána 1,9-18

9 Ja, Ján, váš brat a účastník súženia a kráľovstva i trpezlivosti, bol som na ostrove Patmos pre slovo Božie a pre svedectvo Ježišovo. 10 V deň Pánov som bol vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas trúby: 11 Čo vidíš, napíš do knihy, a pošli siedmim cirkevným zborom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tyatíry, Sárd, Filadelfie a do Laodikey. 12 Nato som sa obrátil, aby som pozoroval hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, uzrel som sedem zlatých svietnikov 13 a uprostred nich niekoho podobného Synovi človeka, oblečeného do plášťa a opásaného zlatým pásom na prsiach. 14 Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh, oči ako ohnivý plameň, 15 nohy podobné lesklému kovu rozžeravenému v peci a hlas ako hučanie mnohých vôd. 16 V pravej ruke mal sedem hviezd, z úst Mu vychádzal ostrý dvojsečný meč a tvár mal ako slnko, keď svieti v plnej sile. 17 Keď som Ho uzrel, padol som Mu k nohám ako mŕtvy; On však položil na mňa pravicu a povedal: Neboj sa! Ja som Prvý aj Posledný 18 a živý; bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia.


SMS-ky pre cirkev. Kedy ste napísali dvoj- a viacstranový list? Tak tradične, perom, citlivý, hlboko premyslený…? Ktorý bol aj otvorene kritický, ale v súlade s Božím hlasom ponúkal aj riešenia? Listy, správy, e-maily skracujeme, zhutňujeme, vyjadrujeme svoje pochopenie – nepochopenie smajlíkmi. Apoštol Ján však veľmi dobre pozná tých, ktorým píše. Píše cirkevným zborom, je ich bratom, účastníkom súženia, ale aj kráľovstva a trpezlivého očakávania príchodu Pána Ježiša Krista (v.9). Na pokyn Boží teda píše trochu dlhšiu „smsku“, povzbudzujúcu cirkev Božiu, aby aj v prenasledovaní a hrôzach prichádzajúcich do sveta rástla nádej v Toho, ktorý má prísť. Apoštol rozumie, prečo je na ostrove (v. 9) a Duch Boží ho poveruje nie vymyslieť knihu, ale napísať, čo vidí, počuje a podeliť sa s tým. Teda vytvoriť živé, aktuálne svedectvo o živom Božom Synovi, ktorý rozhoduje o živote a smrti (v.17-18). – – Aj v dnešných časoch potrebuje cirkev Božia živé a aktuálne svedectvo o živom Pánovi Ježišovi. Aktuálne, ako to vyplýva z prvej kapitoly od apoštola Jána, kde si máme byť navzájom bratmi a sestrami v súžení, ale aj v kráľovstve i v trpezlivosti. Lebo máme mocné Jánovo svedectvo „z prvej ruky“, to, čo videl a počul: Pán Ježiš bude prvý i posledný vo všetkom, čím Jeho cirkev prechádza a čím žije v týchto časoch.
Autor: Jerguš Olejár
Pieseň: ES 623


Pre Tvoju milosť a vernosť ospevujem Tvoje meno, lebo si zvelebil nadovšetko Svoje meno a Svoje slovo. Žalm 138,2

Ježiš sa modlí: Oznámil som im Tvoje meno, a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a aby som ja bol v nich. Ján 17,26


Matúš 17,1-9 :: 2.Korintským 4,6-10 :: Žalm 54 :: Modlíme sa za: Vydavateľstvo Porta Libri

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby