Zamyslenie na deň 19.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 4,25-40

25 Keď splodíte synov a vnukov a zostanete dlho v tejto krajine, zvrhnete sa a urobíte si tesanú modlu akejkoľvek podoby a budete páchať, čo sa nepáči Hospodinovi, vášmu Bohu, takže Ho nahneváte 26 – dnes beriem nebo i zem proti vám za svedkov – určite rýchlo vymiznete z krajiny, ktorú sa chystáte zabrať, keď prejdete cez Jordán. Nezostanete v nej dlho, lebo budete úplne vyhubení. 27 Hospodin vás rozptýli medzi národy a zostane z vás iba malý počet medzi národmi, medzi ktoré vás Hospodin zavedie. 28 Tam budete slúžiť bohom, dielu ľudských rúk z dreva a kameňa, ktorí nevidia, nepočujú, nejedia ani nečuchajú. 29 Ale keď budeš tam hľadať Hospodina, svojho Boha, nájdeš Ho, ak Ho budeš hľadať celým srdcom a celou dušou; 30 keď budeš v biede a v posledných dňoch ťa postihnú tieto veci, navrátiš sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, a poslúchneš Jeho hlas. 31 Lebo Hospodin, tvoj Boh, je milosrdný Boh, neopustí ťa, ani ťa nezahubí, ani nezabudne na zmluvu s otcami, ktorú im potvrdil prísahou.

32 Pýtaj sa len na zašlé časy, ktoré boli pred tebou odvtedy, čo Boh stvoril človeka na zemi, a od jedného konca nebies po druhý sa dozvedaj, či sa niekedy udialo niečo tak veľké alebo či sa slýchalo niečo podobné, 33 či počul ľud hlas Boží hovoriť z ohňa, ako si ty počul, a zostal si nažive?! 34 Alebo či sa kedy nejaký boh pokúsil prísť a vybrať si národ spomedzi iných národov skúškami a znameniami, zázrakmi a vojnou, silnou rukou a vystretým ramenom, veľkými hroznými skutkami, celkom tak, ako vám urobil Hospodin, váš Boh, v Egypte pred vašimi očami?! 35 Tebe bolo dovolené vidieť, že Hospodin je Boh a že okrem Neho niet iného. 36 Z neba ti dal počuť svoj hlas, aby ťa poučil, a na zemi ti ukázal svoj veľký oheň, a Jeho slová si počul z ohňa. 37 Pretože miloval tvojich otcov a po nich si vyvolil ich potomstvo, osobne ťa vyviedol svojou veľkou silou z Egypta, 38 aby spred teba vyhnal národy väčšie a mocnejšie, ako si ty, aby ťa voviedol do ich krajiny a dal ti ju do vlastníctva, ako je tomu dnes. 39 Uvedom si to dnes a pripusť si to k srdcu, že Hospodin sám je Bohom na nebi i na zemi dolu, a nieto iného. 40 Zachovávaj Jeho ustanovenia a príkazy, ktoré ti dnes dávam, aby sa vodilo dobre tebe i tvojim deťom, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti Hospodin, tvoj Boh, dáva na večné časy.


„Urobíte si modly.“ – Mojžiš prehovoril celkom priamo. Nezľahčoval. Naplno odhalil ich srdcia: „Prehrešíte sa proti najvyššiemu prikázaniu. Nemilujete Boha celým srdcom, ale nechávate si veľa miesta pre idoly.“ To platí aj pre nás. Pravda, poznám aj svetlé prípady. Raz moja dcéra rozmýšľala: „Musím na biológiu vylisovať 6 až 8 rastlín. Dám 6.“ Hovorím: „Ale Pán Ježiš má rád, keď urobíme dvojnásobok“ (Mt 5,41). Zažiarili jej oči: „Keď chce On, tak urobím 12!“ Ani ona však nie je dokonalá, lebo všetci sme zhrešili. – – Modlárstvo môžeme zažiť aj tam, kde ho čakáme najmenej. V cirkvi. Vyznávame Boha Otca všemohúceho. Je to dobré, keď veríme, že On taký je, a stále Ho poslúchame. Keď len využívame Jeho pomoc, naším bohom sme my. Keď sa snažíme ukázať sa pred ostatnými, modlou nám je spoločenstvo. Dobrí rodičia nás učia veriť, ale keď po nich len opakujeme bez svojej lásky k Bohu, idolom sú oni. Možno si poviete: „Veď som pokrstený a pijem krv Novej zmluvy, tak mi Boh musí odpustiť!“ To isté hovorili aj Korintskí kresťania. A Pavol ich dôrazne napomenul (1K 10). Utekajme teda pred modlárstvom! Kam? Do Božieho náručia. Ak naplno uveríme Jeho láske, zachráni nás aj od modiel aj od pekla.
Autor: Peter Dubec
Pieseň: ES 239


Hospodinove slová sú čisté, sú striebrom, taveným vo forme na zemi, sedemkrát prečisteným. Žalm 12,7

Ste ako jasné hviezdy vo vesmíre tým, že zachovávate slovo života. Filipským 2,15-16


Jeremiáš 14,1-9 :: Modlíme sa za: Rožňavské Bystré (Ge)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby