Zamyslenie na deň 2.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

14. nedeľa po Svätej Trojici
Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! Žalm 103,2


1.Tesalonickým 1,2-10

2 Ďakujeme Bohu za všetkých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo svojich modlitbách, 3 a neprestajne spomíname pred naším Bohom a Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. 4 Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vyvolení, 5 lebo sme vám nezvestovali evanjelium len slovom, ale aj v moci a Duchu Svätom a v úplnej istote, veď viete, akí sme boli medzi vami a pre vás. 6 A vy ste sa stali našimi aj Pánovými napodobňovateľmi, keď ste, hoci v mnohom súžení, s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo, 7 takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónii a Acháji. 8 Lebo od vás sa rozhlásilo slovo Pánovo nielen v Macedónii a Acháji, ale vaša viera v Boha sa rozniesla po celom kraji, takže nám ani netreba hovoriť. 9 Však (oni) sami rozprávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu 10 a očakávali z nebies Jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vytrhuje z budúceho hnevu.


Byť dobrým príkladom. Apoštol ďakuje Bohu, keď vidí, že tesalonickí kresťania žijú svoju vieru podľa príkladu, ktorý im dal spoločne so svojimi spolupracovníkmi, a zároveň sa sami stávajú príkladom pre ďalších ľudí v ich blízkom i vzdialenejšom okolí. – – Je nespochybniteľné, že každý z nás potrebuje príklad. V situácii, keď často počúvame ľudské ospravedlnenie hriechu: „veď aj iní tak žijú, konajú, hovoria…“, potrebujeme vzory hodné nasledovania, ktoré nám ukazujú, že sa dá žiť, konať a hovoriť aj inak. Nasledovať Krista, a to nielen svojimi slovami, ale celým svojím životom! Preto je skutočne dôležité, aby tí, ktorí chcú druhým predstaviť Krista, žili podľa Jeho slov a sami konali podľa toho, čo zvestujú. – – Pavol dáva všetkému správne poradie tým, že zdôrazňuje, že Tesalonickí prijali v prvom rade za zdroj životného smerovania Božie slovo. To je ten najlepší základ! Lepší než môže dať akýkoľvek človek, hoci by sa javil ako najlepší vzor. Kiežby Božie slovo osvecovalo celý náš život! To, ako konáme, čo hovoríme, ako sa rozhodujeme! Často počúvame, že život kresťana je dnes mnohokrát jedinou Bibliou, ktorú tento svet ešte číta. Preto nie je jedno, ako žijeme. Akým príkladom si ty, milý čitateľ, pre druhých ľudí vo svojom okolí, v práci, v rodine, v cirkvi?
Autor: Ján Ochodnický
Pieseň: ES 482


Pokorní budú jesť a nasýtia sa, a chváliť budú Hospodina tí, čo Ho hľadajú. Žalm 22,27

Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ján 6,35


Lukáš 17,11-19 :: Rímskym 8,(12-13)14-17 :: Žalm 146 :: Modlíme sa za: Košariská – Priepasné (My)