Zamyslenie na deň 3.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3.Ján 1-15

1 (Ja) starší – milovanému Gájovi, ktorého opravdivo milujem. 2 Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša. 3 Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde, ako chodíš v pravde. 4 Nemám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje deti chodia v pravde. 5 Milovaný, verne konáš všetko, čo konáš pre bratov, a to pre cudzích, 6 ktorí vydali pred cirkevným zborom svedectvo o tvojej láske; dobre urobíš, keď ich tak vystrojíš na cestu, ako sa patrí pred Bohom. 7 Veď pre (Jeho) meno vydali sa na cestu a nič neprijímajú od pohanov. 8 My sa teda máme ujímať takýchto, aby sme sa stali spolupracovníkmi za pravdu. 9 Písal som cirkevnému zboru, ale Diotrefes, ktorý chce byť prvý medzi nimi, nás neprijíma. 10 Preto keď prídem, spomeniem jeho skutky, ktoré pácha, keď nás zlými slovami ohovára; a ani na tom nemá dosť, ale ani sám neprijíma bratov, a tým, ktorí by ich chceli (prijímať), zabraňuje a vylučuje ich z cirkevného zboru. 11 Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto dobre koná, je z Boha; kto zle koná, nevidel Boha. 12 O Demetriovi všetci vydávajú dobré svedectvo, aj sama pravda; aj my vydávame svedectvo (o ňom), a vieš, že naše svedectvo je pravdivé. 13 Mnoho by som ti mal písať, ale nechcem ti písať černidlom a perom. 14 Dúfam však, že ťa čoskoro uvidím a pohovoríme si tvárou v tvár. 15 Pokoj ti! Pozdravujú ťa priatelia. Pozdravuj priateľov, každého osve! Amen.


O autorite Ducha a človeka. Aj keď Ján tento list písal pred viac ako 2000 rokmi, je nanajvýš aktuálny. Ján vyjadruje svoju radosť, ale aj znepokojenie. Povzbudzuje, ale aj karhá a napomína. Robí to však s láskou a plnou zodpovednosťou pred svojím Bohom. Jánov list nenesie známky nenávisti, výsmechu či ponižovania jednotlivca alebo celého spoločenstva, aj keď uvádza, aké správanie má Diotrefes. Dnešným jazykom by sme Diotrefa vnímali ako ctižiadostivú osobu, človeka, ktorý si systematicky buduje svoju kariéru. Ján stavia Diotrefa a Demetria do protikladu. Jeden disponuje prirodzenou autoritou, druhý si ju vyžaduje. Jeden spoločenstvo buduje, druhý ohováraním rozdeľuje. Ján aj nás povzbudzuje, aby sme nenasledovali zlé, ale dobré a dodáva: „Kto dobré koná, je z Boha; kto zle koná, nevidel Boha.“ Teda aj my dnes v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, v našich evanjelických cirkevných zboroch s plnou zodpovednosťou pred Bohom v bratskej láske skúmajme, kto baží po moci ako Diotrefes a kto s pokorou a bratskou láskou zjednocuje, buduje a napomína!
Autor: Vladimír Daniš
Pieseň: ES 264


Priveď ma naspäť, aby som sa obrátil, lebo Ty si Boh môj, Hospodine! Jeremiáš 31,18

Obnovte sa duchom svojej mysle. Efezským 4,23


5.Mojžišova 26,1-11 :: Modlíme sa za: Košeca (Tu)