Zamyslenie na deň 2.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 19,8-22

Potom vošiel do synagógy, neohrozene vystupoval a tri mesiace viedol rozpravy s nimi, presviedčajúc ich o kráľovstve Božom. 9 A keď sa niektorí zatvrdili a neposlúchali, ale potupovali to učenie pred zástupom, odlúčil sa od nich, oddelil učeníkov a každý deň hovoril v škole Tyranovej. 10 To trvalo dva roky, takže počuli slovo Pánovo všetci, ktorí bývali v Ázii, Židia a Gréci. 11 A Boh robil neobyčajné divy rukami Pavla, 12 takže ľudia šatky a zástery z jeho tela nosili na nemocných a neduhy sa vzďaľovali od nich; aj zlí duchovia vychádzali z nich. 13 Aj niektorí z potulných židovských zaklínačov pokúsili sa vyslovovať meno Pána Ježiša nad ľuďmi, ktorí mali zlých duchov, a hovorili: Zaklínam vás Ježišom, ktorého káže Pavel. 14 Robili to siedmi synovia nejakého Skevu, židovského veľkňaza. 15 Ale zlý duch im odpovedal: Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem; ale kto ste vy? 16 A oboril sa na nich ten človek, v ktorom býval zlý duch, zmocnil sa ich oboch, a tak ich doriadil, že nahí a doráňaní zutekali z toho domu. 17 I dozvedeli sa o tom všetci Židia i Gréci, ktorí bývali v Efeze, a všetkých pochytila bázeň a zvelebovali meno Pána Ježiša. 18 Mnohí, ktorí uverili, prichádzali, vyznávali a vyrozprávali svoje skutky. 19 Mnohí zase, ktorí sa zaoberali čarodejníctvom, poznášali svoje knihy a spálili ich všetkým pred očami; a keď spočítali ich cenu, dostali päťdesiattisíc strieborných. 20 Takto mocou Pánovou rástlo slovo a dokazovalo svoju silu. 21 Po týchto udalostiach rozhodol sa v duchu Pavel prejsť Macedóniou a Achájou a ísť do Jeruzalema povediac si: Keď pobudnem tam, treba sa mi podívať aj do Ríma. 22 Dvoch zo svojich pomocníkov, Timotea a Erasta, poslal teda do Macedónie a sám zostal ešte na čas v Ázii.


Naše svedectvá. Na apoštolovi Pavlovi sa naplnilo to, čo povedal Pán Ježiš, že Mu bude vyvolenou nádobou, aby niesol Jeho meno pred pohanov aj pred kráľov aj pred synov izraelských. A Pavel túto úlohu konal verne, aj za cenu mnohých nebezpečenstiev. V Efeze najprv vyučoval o kráľovstve Božom v synagóge a potom v škole Tyranovej každý deň zvestoval slovo Pánovo, takže nebolo tam človeka, ktorý by nebol z Pavlových úst počul zvesť o Ukrižovanom a Vzkriesenom Kristovi. A toto slovo o Pavlovi dnes čítame preto, aby sme aj my kráčali v jeho stopách a konali podľa jeho vzoru. Aj za cenu rôznych ťažkostí, neohrozene hovorme o kráľovstve Božom všetkým, s ktorými sa stretneme a každý deň zvestujme živé a mocné slovo Pánovo, aby podobne, ako pri Pavlovi, nebolo okolo nás ani jedného človeka, ktorý by nepočul z našich úst zvesť o našom Spasiteľovi a Vykupiteľovi, ktorý si nás tak zamiloval, že Svoj život položil ako obeť za naše hriechy a vylial Svoju svätú krv za naše ospravedlnenie a spasenie. A nebeský Otec sa tiež bude priznávať k tejto našej službe, ako sa priznával aj k Pavlovi a bude otvárať utrápené srdcia i hladné duše, aby našli bezpečné útočište pod Jeho ochrannými krídlami. Prosme Pána, aby na každý deň pridával tých, ktorí budú zachránení.
Autor: Margita Dieová
Pieseň: ES 474


Takto vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ, a ten ktorý ťa formoval od života matky: Ja, Hospodin, činím všetko, nebesá odvíjam celkom sám, sám od seba rozprestieram zem. Izaiáš 44,24

Boh, ktorý stvoril vesmír a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch rukami vybudovaných a nedá si slúžiť ľudským rukám, akoby dačo potreboval; veď On sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko. Skutky apoštolov 17,24-25


Skutky apoštolov 10,(21-23)24-36 :: MODLÍME SA ZA: Partizánske (Po)