Zamyslenie na deň 3.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 19,23-40

V ten čas strhla sa nemalá vzbura pre to učenie. 24 Jeden zlatník totiž, menom Demeter, vyrábal strieborné chrámy Dianine a tým dával remeselníkom nemalý zárobok. 25 Ten si ich zvolal, aj robotníkov, ktorí pracovali pri tom, a hovoril im: Mužovia, vy viete, že z tohto remesla je náš blahobyt; 26 a teraz vidíte a počujete, že tento Pavel nielen v Efeze, ale temer po celej Ázii presvedčil a odvrátil veľmi mnohých, lebo hovorí, že bohovia rukami urobení nie sú bohovia. 27 A nielen toto nebezpečenstvo nám hrozí, ale aj to, že ani chrám veľkej Diany nebudú mať za nič a olúpia o božskú velebnosť i ju, ktorú si ctí celá Ázia a celý svet. 28 Ako to počuli, vzbĺkli hnevom a kričali: Veľká je Diana efezská! 29 A celé mesto bolo plné vzbury; všetci sa jednomyseľne valili do divadla a vliekli so sebou Macedóncov, Gaja a Aristarcha, spoločníkov Pavlových. 30 Aj Pavel chcel ísť do zhromaždenia, ale učeníci mu nedovolili. 31 Áno, aj niektorí z aziarchov, ktorí mu boli naklonení, poslali mu odkaz a prosili ho, aby nešiel do divadla. 32 Jedni kričali tak, druhí inak. Lebo celé zhromaždenie bolo samá trma-vrma a väčšina ani nevedela, prečo sa zišli. 33 Tu vytiahli zo zástupu Alexandra, ktorého Židia potisli dopredu. Alexander dal rukou znamenie a chcel povedať ľudu obrannú reč. 34 Ale ako poznali, že je Žid, zvolali všetci jedným hlasom, kričiac asi dve hodiny: Veľká je Diana efezská! 35 Keď mestský pisár utíšil zástup, prehovoril k nim: Mužovia efezskí, kto z ľudí by nevedel, že mesto Efez je strážcom chrámu veľkej Diany a jej obrazu, ktorý padol z neba? 36 Keď to teda nemožno poprieť, treba sa vám upokojiť a v ničom sa neprenáhliť. 37 Lebo priviedli ste sem týchto mužov, a ani svätokrádeže sa nedopustili, ani sa nerúhali našej bohyni. 38 Ale ak Demeter a remeselníci, ktorí sú s ním, majú niečo proti niekomu, na to sú obecné súdy a tam sú vladári, nech žalujú. 39 A ak okrem toho máte nejaké žiadosti, to sa vyrieši v zákonnom zhromaždení. 40 Lebo hrozí nám nebezpečenstvo, že nás pre dnešnú udalosť obžalujú zo vzbury, keďže nieto dôvodu, ktorým by sme mohli ospravedlniť toto zhluknutie. S týmito slovami rozpustil zhromaždenie.


Naše zápasy s modlárstvom. Apoštol Pavel sám z vlastných síl by bol len veľmi málo dokázal. Mocní mesta by ho boli ľahko uvrhli do väzenia a umlčali. Pavel však nebojoval zo svojej moci a sily, ale z moci a sily Toho, ktorý ho do tejto služby povolal. Viem, komu som uveril“, vyznával Pavel a viera v Ježiša Krista ho pred každým bojom a nebezpečenstvom naplnila vždy novou odvahou, dôverou a nebojácnosťou. Neboj sa, lebo ja som s tebou“, posilňoval ho Pánov hlas a Pavel vždy na Božie volanie odpovedal: áno. Aj v tomto nám Pavel slúži za vzor a príklad, aby sme sa nikdy ničoho neobávali, veď nie sme sami, ale je tu s nami Ten, ktorý aj nám hovorí: Neboj sa, lebo ja som s tebou!“ A keď vieme, že náš drahý Spasiteľ a Vykupiteľ nás nikdy neopustí a nezanechá, ale bude bojovať za nás tie víťazné boje a zápasy, tak aj my vždy odpovedzme na Božie volanie: áno. Modlárstva okolo nás je veľmi veľa, podobne, ako vtedy v Efeze. Pán volá do boja s modlárstvom stále nových a nových bojovníkov tak, ako vtedy volal Pavla. Opäť zaznieva tá stará, ale veľmi aktuálna otázka z proroka Izaiáša: Koho pošlem a kto nám pôjde?“ Odpovedzme ako Izaiáš, Pavel a mnohí ďalší po nich: Tu som ja, pošli mňa!“
Autor: Margita Dieová
Pieseň: ES 484


Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov. Izaiáš 26,4

Povedal im Ježiš: A kde je vaša viera? Lukáš 8,25


1.Korintským 10,16.17 :: MODLÍME SA ZA: Pezinok (Ba)