Zamyslenie na deň 1.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

AUGUST
Boh mi pomáhal až do dnešného dňa; a tak tu stojím a svedčím malému aj veľkému. Skutky apoštolov 26,22


Skutky apoštolov 18,23-19,7

Za nejaký čas pobudol tam, a potom odišiel; rad radom pochodil Galáciu aj Frýgiu a utvrdzoval všetkých učeníkov. 24 Do Efezu prišiel Žid menom Apollo, rodák z Alexandrie, muž výrečný a zbehlý v Písmach. 25 Bol vyučený ceste Pánovej, duchom vrúcny, hovoril a učil správne o Ježišovi, hoci poznal len krst Jánov. 26 Tento Apollo začal neohrozene hovoriť v synagóge. Ako ho Priscilla a Akvila počuli, prijali ho k sebe a dôkladnejšie mu vyložili cestu Božiu. 27 A keď chcel odísť do Achaje, posmeľovali ho bratia a písali učeníkom, aby ho prijali. Keď tam prišiel, veľmi pomohol tým, ktorí sa vďaka milosti stali veriacimi, 28 lebo úplne vyvrátil tvrdenie Židov, verejne dokazujúc z Písem, že Ježiš je Kristus.

Keď Apollo bol v Korinte, prešiel Pavel hornými krajinami, prišiel do Efezu a našiel (tam) niektorých učeníkov. 2 I spýtal sa ich: Či ste prijali Ducha Svätého, keď ste uverili? A oni mu odpovedali: Nie, ani sme len nepočuli, že je Duch Svätý. 3 Povedal im: V čo ste teda boli pokrstení? Odvetili: Jánovým krstom. 4 Nato im Pavel povedal: Ján krstil krstom pokánia a prikazoval ľudu, aby verili v Toho, ktorý prichádza po ňom, to jest v Krista Ježiša. 5 Keď to počuli, dali sa pokrstiť v meno Pána Ježiša Krista. 6 Ako Pavel položil ruky na nich, zostúpil na nich Duch Svätý, i hovorili jazykmi a prorokovali. 7 A bolo ich všetkých spolu asi dvanásť mužov.


Dobrý duchovný pastier neviaže ľudí na seba, ale na Krista. Je určite vzácnou Božou milosťou, že Pán vysiela stále nových pracovníkov na Svoju vinicu. Veľkú posilu získala cirkev v Efeze i v Korinte v novom kazateľovi Apollovi. Mal výborné predpoklady pre službu v cirkvi. Bol výrečný, zbehlý v Písme, duchom vrúcny, so správnym pohľadom na Krista, ochotný učiť sa a dať si poradiť od skúsenejších vo viere. Skvelý chlapík! Aj preto jeho služba priniesla mnohým požehnanie a pomoc. Nielen v Efeze, ale aj v Korinte si ho zamilovali. Dokonca tak, že vznikli roztržky v korintskom zbore, ktorý sa rozdelil na „fankluby“ duchovných vodcov, ktorí sa tu, v Korinte vystriedali (1Kor 3,4). Určite mal apoštol Pavol iný štýl služby a iné dary ako Apollo. Škoda, že korintskí nespoznali prínos oboch služobníkov, ale ľudsky začali posudzovať a odsudzovať službu jedného proti druhému. To je vždy pokušenie pre cirkevný zbor, ak sa viac zamiluje do svojho kazateľa, ako do Krista. Buď vďačný za službu toho, kto ťa priviedol k viere i za službu svojho súčasného duchovného pastiera! Možno nie hneď vieš prísť na chuť jeho inému štýlu a spôsobu služby, predsa však aj cez Jeho službu môže Tvoja viera podrásť, ak si pred ním nezatvrdíš srdce predsudkami. Modli sa za svojho duchovného pastiera!
Autor: Mária Hroboňová
Pieseň: ES 496


So svojím Bohom preskočím i múr. Žalm 18,30

Víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. 1.Jána 5,4


Matúš 22,1-14 :: MODLÍME SA ZA: Partizánska Ľupča (Lo)