Zamyslenie na deň 2.6.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 14,33B-40

Ako vo všetkých zboroch svätých,   34  tak aj vo (vašich) zhromaždeniach ženy nech mlčia, lebo sa im nedovoľuje hovoriť, ale majú byť poddané, ako aj zákon hovorí.   35  Ak sa však chcú niečomu naučiť, nech sa doma spýtajú vlastných mužov, lebo je neslušné, keď žena hovorí v cirkevnom zhromaždení.   36  Či od vás vyšlo slovo Božie a či jedine k vám samým prišlo?   37  Ak sa niekto nazdáva, že je prorok, alebo duchovný, nech vie, že je príkaz Pánov, čo vám píšem.   38  Kto však nevie, nech nevie.   39  A tak, bratia moji, snažte sa prorokovať, a jazykmi hovoriť nezabraňujte!   40  Ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku!


Ženy v cirkvi

Tento text je pre mnohých kameňom úrazu. Jedni ho považujú za dobový prejav, kedy si ženy v spoločnosti nemohli ani pípnuť, a preto ho ignorujú. Na opačnej strane sú mnohé úprimné duše, ktoré ho berú doslova a tým v cirkvi obmedzujú požehnanú službu žien. Liberálny prístup je pre mňa neprijateľný, pretože stavia človeka nad Písmo. Na druhej strane však ťažko chápať tento text ako zákaz verejnej služby žien v cirkvi. Pre stručnosť aspoň niektoré dôvody, prečo si myslím, že Pavol tu nemal na mysli zákaz verejnej duchovnej služby žien. On sám totiž v tomto istom liste uvádza pravidlá pre verejnú službu žien (modlitba a prorokovanie; 1K 11:5). Okrem toho Pavol poznal pôsobenie Priscilly, ktorá spolu s manželom vyučovala aj mužov a jej službu si Pavol vážil (por. R 16,3; 1K 16,19; 2Tim 4,19). Prikláňam sa k názoru, že v Korinte Pavol mieril na ženy, ktoré svojimi otázkami či poznámkami narušovali zhromaždenie kresťanov. Možno máte aj vy skúsenosť s ľuďmi, ktorí počas výkladu či kázne vyrušujú ostatných svojimi poznámkami či rozprávaním. Naše snahy o poriadok na spoločných stretnutiach nemajú brániť v nijakom prípade pôsobeniu Božieho Ducha. Dokonca sa máme snažiť o prorokovanie a nemáme zabraňovať hovoreniu v jazykoch! Samozrejme, všetko sa má diať „slušne a v poriadku“.
Autor: Ondrej Kolárovský
Pieseň: ES 213


Odvráťte sa od svojich zlých spôsobov života! Prečo máte vymrieť? Ezechiel 33,11

Taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad deväťdesiatdeväť spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie. Lukáš 15,7


JÁN 21,15-19 :: MODLÍME SA ZA: HORNÝ TISOVNÍK (NO)