Zamyslenie na deň 1.6.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

Heslo na mesiac jún:
Silou a chválospevom je mi Hospodin; stal sa mi záchranou. 2. Mojžišova 15,2


1.KORINTSKÝM 14,26-33A

26  Tak čo, bratia? Kedykoľvek sa zídete, každý má niečo: žalm, poučenie, zjavenie, reč jazykmi, (jej) výklad – to všetko nech vzdeláva.   27  Keď niekto hovorí jazykom, nech sú to dvaja alebo najviac traja, a to po jednom, a jeden nech vykladá.   28  Ale ak nemá kto vysvetľovať, nech radšej mlčia v cirkevnom zhromaždení; pravda, sebe a Bohu nech hovoria.   29  Proroci však nech hovoria dvaja alebo traja, a ostatní nech rozsudzujú.   30  Ale ak by inému prítomnému bolo niečo zjavené, prvý nech mlčí.   31  Lebo všetci môžete po jednom prorokovať, aby sa všetci poučili a všetci povzbudili.   32  Duchovia prorokov poddávajú sa prorokom;   33  lebo Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja.


Poriadok služieb Božích

Nadpis, doplnený prekladateľmi nad týmto odsekom v Bibliách, znie: „Poriadok služieb Božích“. Avšak nijaký striktný poriadok Služieb Božích tu nie je. Skôr to pripomína neformálne stretnutie kresťanov v menších skupinkách. Nová zmluva nám nedáva nijaké predpísané nemenné poriadky Služieb Božích. Pavel tu počíta s tým, že pri stretnutí kresťanov „KAŽDÝ má niečo“, čím môže poslúžiť ostatným. Ako príklady (nie konečný zoznam) uvádza žalm (modlitba, pieseň, báseň), poučenie (krátky pozdrav, svedectvo, kázeň), zjavenie (prorocké slovo, výklad Písma), reč jazykmi a jej výklad (s tým nemáme v našej cirkvi veľa skúseností). Toto všetko má slúžiť na vzdelávanie. Nejde tu len o množenie informácií o viere, ale o budovanie osobnej viery zúčastnených. Isté obmedzenia sú tu z čisto praktických dôvodov. Takéto „služby Božie“ nie sú „predstavením jedného človeka“, ako to poznáme z našich kostolov. Tu načrtnutý poriadok nie je obmedzovaním služby, ale má pomôcť vzájomnému duchovnému budovaniu kresťanov. Aj my hľadajme také formy, ktoré napomáhajú tomuto cieľu! Nezašli sme s našimi striktnými poriadkami už do opačného extrému, keď akákoľvek iniciatíva a aktivita členov cirkvi je už vopred utlmená a vylúčená? Počítajme s tým, že KAŽDÝ kresťan má potenciál priniesť do spoločného zhromaždenia to Božie, čo buduje, vzdeláva, povzbudzuje a vyučuje.
Autor: Ondrej Kolárovský
Pieseň: ES 206


Vydal som im Svoje ustanovenia a oboznámil ich so Svojimi nariadeniami, ktorých plnením človek má žiť. Ezechiel 20,11

Ježiš povedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho. Ján 14,23


EZECHIEL 3,22-27 :: MODLÍME SA ZA: HORNÉ ZELENICE (BA)