Zamyslenie na deň 3.6.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 15,1-11

1  Pripomínam vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, aj zotrvávate v ňom,   2  a skrze ktoré aj dosahujete spasenie, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili.   3  Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem   4  a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem,   5  i ukázal sa Kéfasovi, potom dvanástim,   6  potom zjavil sa naraz viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina žije až dosiaľ, niektorí však umreli.   7  Potom sa ukázal Jakubovi, potom všetkým apoštolom   8  a zo všetkých poslednému – ako nedochôdčaťu – ukázal sa aj mne.   9  Veď ja som najmenší z apoštolov, ani nie hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu.   10  Ale z milosti Božej som, čo som, a Jeho milosť nebola pri mne daromná. Veď viac som sa napracoval ako oni všetci, no nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou.   11  Preto, či ja či oni tak kážeme, a tak ste uverili.


Zachovávajme evanjelium

Božie Slovo nás pozýva, aby sme si uvedomili tri skutočnosti dôležité pre náš život. Rozhodujúce je, aby sme si znovu uvedomili obsah evanjelia. Je „mocou Božou na spasenie každému veriacemu“. Pavol nám pripomína, že „Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem, bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem a potom sa ukázal mnohým.“ To, že Kristus umrel za naše hriechy, znamená nielen to, že nás aj dnes Boh dokonale miluje a že odstraňuje prekážky, ktoré sme svojím nedostatočným správaním a zlými rozhodnutiami spôsobili. Kristus nás zbavuje viny pred Bohom, keď to všetko pred Ním ľutujeme a prosíme Ho o odpustenie. To však, že zomrel pre naše hriechy, zároveň znamená, že dostávame mocou evanjelia o víťazstve Kristovom nad hriechom moc zápasiť so zlom a pokušeniami a prekonať ich. Ďalšia vec, ktorú si smieme uvedomiť, je, že toto evanjelium nám bolo odovzdané cez reťaz svedkov. Od apoštolov a svedkov prvej cirkvi, cez Pavla až po našich duchovných otcov a matky. Spomeňme si na nich a ďakujme za nich Bohu aj v tento deň! Nakoniec dostávame povzbudenie: Zachovávajme aj ďalej evanjelium! Ako moc Božiu na záchranu pre život. Nech nie je pre nás odloženým pokladom. Nech je aktívnym nástrojom v našej práci, v našich vzťahoch a vo svedectve o pravde!
Autor: Július Filo
Pieseň: ES 247


Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde ukladá si mlaď: oltáre Tvoje, Hospodine mocností, Kráľ môj a Boh môj! Žalm 84,4

Nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Efezským 2,19


JEREMIÁŠ 20,7-11 :: MODLÍME SA ZA: HRACHOVO (RI)