Zamyslenie na deň 2.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 2,1-10

1 Práve preto tým viac treba si nám všímať, čo sme počuli, aby sme to neobišli. 2 Lebo ak už slovo, ktoré anjeli hlásali, bolo prísne platné a akýkoľvek priestupok a neposlušnosť našli zaslúženú odplatu, 3 akože unikneme my, ak zanedbávame také veľké spasenie, ktoré najprv Pán zvestoval, potom nám ho potvrdili tí, čo ho počuli, 4 a zároveň aj Boh vydal svedectvo o ňom znameniami a divmi a všelijakými prejavmi moci, ako aj udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle?

5 Lebo nie anjelom podriadil Boh budúci svet, o ktorom hovoríme. 6 Veď ktosi svedčí niekde, keď hovorí: Čože je človek, že naňho pamätáš? A čo Syn človeka, že sa oňho staráš? 7 Menším od anjelov si Ho načas učinil, slávou a cťou si Ho ovenčil, 8 všetko si Mu poddal pod nohy. Keď Mu teda všetko poddal, nenechal nič, čo by Mu bolo nepoddané. Teraz, pravda, nevidíme, že Mu je všetko poddané. 9 Ale vidíme, že Ježiš, ktorého Boh načas urobil menším, ako sú anjeli, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou. Lebo pre milosť Božiu musel okúsiť smrť za všetkých. 10 Tak sa totiž patrilo Jemu, kvôli ktorému je všetko a skrze ktorého je všetko, aby po privedení mnohých synov do slávy aj Pôvodcu ich spasenia za cenu utrpení urobil dokonalým.


Svedectvo Syna Božieho. V prvej kapitole Listu Židom sme sledovali porovnanie Pána Ježiša s anjelmi, z ktorého vyšiel vyšší a slávnejší. Napriek tomu aj v dnešnej dobe mnohí dávajú prednosť svedectvu rôznych zjavení a videní. Je móda mať anjela strážneho. Rovnako sa obdivuje aj osobná skúsenosť s anjelmi či inými duchovnými bytosťami. Treba nám skúmať, čí anjeli to sú, ktorí sa nám predstavujú ako Boží poslovia, ale ich svedectvo nesúvisí s Pánom Ježišom a Jeho slovom. V Starej zmluve Hospodin hovoril a konal prostredníctvom anjelov. Ich slová a činy boli také mocné, že uvádzali do úžasu každého, kto bol ich svedkom. My však máme ešte väčšie svedectvo o Bohu a Jeho láske k nám. Je to svedectvo Jeho Syna, Pána Ježiša Krista. Vydával ho On sám, vydávajú ho Jeho nasledovníci, slovom i životom. Duch Svätý potvrdzuje pravdivosť Jeho slov skutkami, ktoré konal. Rovnako aj divmi, zázrakmi a znameniami, ktoré koná i dnes. Toto svedectvo o Božej láske nás vedie k pokániu a spáse v mene Pána Ježiša. Toto veľké spasenie nemáme zanedbávať.
Autor: Ján Čermák
Pieseň: ES 20


Vzmuž sa, všetok ľud krajiny – znie výrok Hospodinov – a pracujte, lebo ja som s vami. Aggeus 2,4

Takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. 1.Korintským 3,7


Rímskym 15,14-21 :: Modlíme sa za: Babiná (Ho)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby