Zamyslenie na deň 1.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MÁJ
Heslo mesiaca: Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme. Židom 11,1


Židom 1,5-14

5 Veď kedy ktorému anjelovi povedal Boh: Syn môj si Ty, ja som ťa splodil dnes? A inde: Ja Mu budem otcom a On mi bude synom. 6 A keď zase uvedie Prvorodeného na svet, hovorí: Nech padnú pred Ním na kolená všetci anjeli Boží! 7 A k anjelom hovorí: On robí svojich anjelov vetrami a svojich služobníkov plamenným ohňom; 8 ale k Synovi: Tvoj trón, ó Bože, je naveky vekov a: žezlo spravodlivosti je žezlom Jeho kráľovstva; 9 miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť; preto pomazal Ťa, ó Bože, Tvoj Boh olejom veselia nad Tvojich druhov. 10 A potom: Ty, Pane, založil si zem na počiatku, a nebesá sú dielom Tvojich rúk; 11 ony sa pominú, ale Ty zostávaš, ony všetky zostarnú ako rúcho, 12 zvinieš ich ako plášť, a aj sa zmenia ako rúcho; ale Ty si vždy ten istý a Tvoje roky sa nikdy neminú. 13 A kedy ktorému anjelovi povedal: Posaď sa mi na pravici, dokiaľ Ti nepriateľov nepoložím za podnož? 14 Či nie sú všetci služobnými duchmi, posielanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?


Kto je ako Boh? Anjeli sa tu predstavujú ako Boží služobníci. Dnes existuje mnoho populárnych predstáv o anjeloch. Ich funkcia mocne poukazovať na prítomnosť Božiu sa stráca kvôli predstave, že ich hlavnou úlohou je pôsobiť na našu ochranu, ako strážcovia. Hovoriť o strážnom anjelovi je biblicko–teologicky možné a myslí sa tým určitá forma Božieho priblíženia sa k jednotlivému človeku. Oni sú zástupcovia nebeského sveta a Božieho posolstva tam, kde sú poslaní. Sprevádzajú Ježiša Krista, v ktorom bol Boh prítomný v tomto svete. Dnešný text nám hovorí o jedinečnosti Božieho Syna a Jeho postavení v hierarchii nebeského kráľovstva. Na čo nám to je? Keď sa objavia krízy viery, je potrebné ich prekonať. Dobre padnú slová povzbudenia, ako aj to, keď sa náš pohľad upriami na niečo, čo má nemennú hodnotu a stálu platnosť. Písmo sväté a jeho svedectvo je pre nás stály, nemenný základ našej nádeje a viery. Pán Ježiš nie je len jedným z anjelov, jedným z prorokov, ale je to jediný Boží Syn, Vykupiteľ ponúkajúci život v jeho plnosti. Ak rozmýšľame o tom, čo znamená pre nás Ježiš, mali by sme vedieť, že On je Boží Syn a nikto nie je ako On a len k Nemu máme smerovať všetky naše starosti a radosti, nádeje a očakávania, lebo On je vždy ten istý – nemenný vo Svojej láske aj k tebe.
Autor: Milan Petrula
Pieseň: ES 246


Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Izaiáš 42,1

Ježiš sa modlí: Spravodlivý Otče, svet Ťa nepoznal, ale ja som Ťa poznal, aj títo poznali, že si ma Ty poslal. Ján 17,25


1.Samuelova 16,14-23 :: Modlíme sa za: Adamovské Kochanovce (Po)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby