Zamyslenie na deň 2.3.2023

Rímskym 6,1-11

1 Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? 2 Určite nie! Ako by sme mohli my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? 3 Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? 4 Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. 5 Ak sme s ním zjednotení podobnosťou jeho smrti, budeme s ním zjednotení aj vo vzkriesení. 6 Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. 7 Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. 8 Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. 9 Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera, smrť už viac nad ním nepanuje. 10 Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech raz navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu. 11 Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi.


Mŕtvi hriechu, ale živí Bohu. Krst svätý je stotožnením sa s Kristovou smrťou a Jeho slávnym vzkriesením. V krste zomiera „starý Adam v nás“ a k novému životu povstáva nový človek, oslobodený od moci hriechu a povolaný k životu Božieho dieťaťa. Krst je prvým krokom na našej ceste k nasledovaniu Krista, je programom na celý život. Zmysel krstu výstižne vysvetľuje Martin Luther v Malom katechizme: (Krst) „znamená, že starý Adam (t. j. hriešny človek) má byť v nás každodennou ľútosťou a pokáním so všetkými hriechmi a zlými žiadosťami topený a mŕtvený a každý deň má v nás vychádzať a povstávať nový človek, ktorý by v spravodlivosti a čistote života žil pred Bohom naveky.“ Aj dnes, keď sme vstali ráno z postele, rozlúčme sa so starým Adamom v nás a vykročme do nového dňa s Kristom! Povedzme si spolu s apoštolom Pavlom: „Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus!“ (G 2,20) a „všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje“ (F 4,13).

Modlitba: Bože, ďakujem, že môžeme byť mŕtvi hriechu. Odpusť, že v ňom často žijem a mám z neho radosť. Daj, nech sa slová Biblie, ktoré sme si prečítali, stanú realitou môjho života, ktorý bude Tvojím životom. Amen.
Pieseň: ES 292
Autor: Libor Bednár


Hospodin povedal Jákobovi: Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš, a dovediem ťa späť do tejto krajiny. 1.Mojžišova 28,15

Verný je ten, ktorý vás povoláva — on to aj urobí. 1.Tesalonickým 5,24


Jakub 4,1-10 :: Modlíme sa za: Horné Zelenice (BaS)