Zamyslenie na deň 3.3.2023

Svetový modlitebný deň


Rímskym 6,12-23

12 Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti 13 ani neodovzdávajte hriechu svoje údy ako nástroje nespravodlivosti, ale odovzdajte sa Bohu ako tí, ktorí boli mŕtvi a ožili, a svoje údy odovzdajte Bohu ako nástroje spravodlivosti. 14 Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod Zákonom, ale pod milosťou. 15 Čo teda? Máme azda hrešiť, pretože nie sme pod Zákonom, ale pod milosťou? Určite nie! 16 Či neviete, že ak sa niekomu oddávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate — buď otrokmi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo otrokmi poslušnosti, ktorá vedie k spravodlivosti? 17 Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, stali ste sa zo srdca poslušnými vzoru učenia, ktorému ste boli zverení. 18 Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti. 19 Hovorím ľudským spôsobom pre slabosť vášho tela. Veď ako ste odovzdali svoje údy do služby nečistote a neprávosti na páchanie neprávosti, tak teraz odovzdajte svoje údy do služby spravodlivosti na posvätenie. 20 Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti. 21 Aký osoh ste mali vtedy? Teraz sa za tie veci hanbíte. Lebo ich koncom je smrť. 22 Teraz však, oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi Boha a máte svoje ovocie na posvätenie a nakoniec večný život. 23 Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.


Slobodní – zotročení. Byť otrokom hriechu alebo otrokom spravodlivosti? Často počuť diskusie o tom, čo znamená sloboda. Už to nie sú len štyri základné slobody: sloboda prejavu, sloboda jednotlivca uctievať Boha vlastným spôsobom, sloboda od nedostatku a sloboda od strachu. Niekto zdôrazňuje hlasovanie alebo zapájanie sa do politiky ako prejav slobody. Iní hodnotia slobodu spoločenstva ako celku na základe slobody menšín, detí a žien. Mnoho rôznych ľudí chápe slobodu mnohými spôsobmi. – – Dr. Martin Luther v eseji „O slobode kresťana“ skúmal, či je kresťan slobodný alebo nie a dospel k záveru, že „kresťan je slobodným pánom nad všetkým a nikomu nie je poddaný“ a zároveň, že „kresťan je poníženým služobníkom všetkého a každému poddaný.“ – – Nikto nám nemôže povedať, čo máme robiť alebo kam máme ísť. Pretože naša najvyššia oddanosť je oddanosťou Bohu; nemusíme podliehať tomu, čo nám ľudia prikazujú. Robíme svoje vlastné rozhodnutia a plány, sme za ne zodpovední a máme osobnú autonómiu. A pretože naša najvyššia oddanosť je len a len voči Bohu, máme povinnosť odpovedať na Božie volanie: nasýtiť hladných, obliecť nahých, privítať cudzinca a prejaviť súcit s väzňom. Inými slovami, ak sme skutočne slobodní, budeme otrokmi toho správneho Pána – Pána Ježiša Krista.

Modlitba: Ďakujeme, Bože, že keď sme otrokmi spravodlivosti, oslobodzuje nás to od otročenia hriechu. Odpusť, že si často volíme to zlé. Posilňuj našu vieru, aby sme milovali spravodlivosť. Amen.
Pieseň: ES 483
Autor: Anna Petrovičová


Postavil si mi nohy na voľné priestranstvo. Žalmy 31,9

Boh osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal. Efezským 1,18


Židom 2,11-18 :: Modlíme sa za: Horný Tisovník (NoS)