Zamyslenie na deň 1.3.2023

MAREC
Heslo mesiaca: Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Rímskym 8,35


Rímskym 5,12-21

12 A tak: Cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. 13 Hriech bol totiž vo svete už aj pred Zákonom, ale ak niet Zákona, hriech sa neráta. 14 Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí zhrešili iným spôsobom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť. 15 S darom milosti to však nie je tak ako s priestupkom. Lebo ak pre priestupok jedného mnohí zomreli, oveľa viac sa v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. 16 A s týmto darom to nie je tak ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil: Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu. 17 Kým pre priestupok jedného zavládla smrť skrze tohto jedného, omnoho skôr tí, čo dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze jedného, Ježiša Krista. 18 A tak ako priestupok jedného priniesol odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného priniesol ospravedlnenie všetkých ľudí, teda život. 19 Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. 20 Navyše k tomu pristúpil Zákon, aby sa rozmohlo previnenie. Kde sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť, 21 aby tak, ako zavládol hriech v smrti, aj milosť vládla skrze spravodlivosť k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho Pána.


Adam a Kristus. Prostredníctvom jedného človeka vstúpil do sveta hriech a s ním, ako dôsledok i smrť: Adam ako predstaviteľ ľudstva podľahol hriechu a hriech zasiahol jeho potomstvo. Tak, ako sme zdedili vlastnosti po svojich predkoch, tak sa aj cez Adama dostal hriech až k nám a s ním, ako jeho dôsledok – smrť. Boh však vstúpil do našich dejín vo Svojom Synovi, ktorý nám Svojím životom a obeťou na kríži priniesol spásu, milosť a večný život. Adamova neposlušnosť zasiahla všetkých ľudí, ale aj Kristova milosť je tu pre všetkých ľudí. Kristova milosť je mocnejšia než hriech. Vyslobodzuje človeka z moci hriechu a uschopňuje ho k novému životu s Bohom – vo viere, láske a nádeji. Nad človekom už nevládne hriech, ale Božia milosť, ktorá určuje naše hodnoty a smerovanie. Buďme vďační za dar milosti, ktorú nám priniesol Kristus a žime svoje životy na Božiu slávu. Nech je náš život bohatý na ovocie Ducha Svätého, ktorý nám bol darovaný a prostredníctvom ktorého je v našom živote prítomný Boh.

Modlitba: Bože, ďakujem, že máš liek na naše choroby, ktoré sme si zapríčinili sami. Odpusť, že sa často tvárime, akoby neexistoval. Daruj nám duchovnú múdrosť a ochotu podľa neho aj žiť. Amen.
Pieseň: ES 492
Autor: Libor Bednár


Kráľ Danielovi odpovedal: Naozaj, tvoj Boh je Najvyšší Boh, Pán kráľov. Daniel 2,47

Pavol povedal: „Veríš, kráľ Agrippa, prorokom? Viem, že veríš.“ No Agrippa povedal Pavlovi: „Čoskoro by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom.“ Skutky apoštolov 26,27-28


1.Korintským 10,9-13 :: Modlíme sa za: Horné Saliby (BaS)