Zamyslenie na deň 2.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 14,17-25

17  Keď sa zvečerilo, prišiel s dvanástimi.   18 Ako sedeli za stolom a jedli, povedal Ježiš: Veru, hovorím vám, že jeden z vás, ktorý stoluje so mnou, ma zradí.   19 Začali sa rmútiť a spytovali sa zaradom: Či ja? A iný: Či vari ja?   20 Odpovedal im: Jeden z dvanástich, ktorý so mnou omáča v tej istej mise.   21 Syn človeka síce ide, ako je napísané o Ňom; ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka. Lepšie by bolo tomu človeku, keby sa nebol narodil.   22 Keď jedli, vzal (Ježiš) chlieb, po žehnal, lámal a dával im hovoriac: Vezmite jedzte: Toto je moje telo.   23 Potom vzal kalich, dobrorečil a dával im; a pili z neho všetci.   24 Povedal im: Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých.   25 Veru, hovorím vám, že nikdy viac nebudem piť z tohto vínneho plodu až do onoho dňa, keď ho budem piť nový v kráľovstve Božom.


Tvoj Pán ťa pozná. Z času na čas si povieme: „Ja sa nespoznávam“. Môže to byť v dobrom, alebo aj v zlom slova zmysle. Povieme si to zväčša vtedy, keď urobíme niečo, čo nás samých prekvapí. Alebo keď povieme niečo, čo by sme za normálnych okolností nikdy nepovedali. A tak naozaj niekedy nespoznávame ani sami seba. Pán Ježiš nás však pozná dokonale. Zbytočne by sme pred Ním niečo skrývali, maskovali alebo sa snažili zatajiť. – – Judáš, jeden z dvanástich, tiež sedel pri stole s Pánom Ježišom, ako keby bolo všetko v absolútnom poriadku. Sedel, možno sa na Ježiša aj usmieval, hoci dobre vedel, že Pán Ježiš vidí do jeho vnútra a vie, čo sa chystá urobiť. Aké je to tragické, keď si človek myslí, že oklame ľudí i Pána Boha, a pritom zabúda na Slovo živého Boha: „Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce“ (1 S16,7b). – – Tvoj Pán ťa pozná, a tak ako bola odhalená Judášova falošnosť, bude odhalená aj tvoja. Dôverujme spoločne Božej láske k nám, nič neskrývajme a choďme s pravdou na svetlo! Vyznajme svoj hriech, oľutujme ho a posilnení darmi z Jeho stola vykročme k novému životu i službe z milosti Božej!
Autor: Štefan Gabčan
Pieseň: ES 299


Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria Sionu: Tvoj Boh je kráľom!   Izaiáš 52,7

Obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja.  Efezským 6,15


MATÚŠ 13,44-46 :: MODLÍME SA ZA: BABINÁ (HO)