Zamyslenie na deň 1.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

Heslo na mesiac marec:
Ježiš Kristus hovorí: Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás; zostaňte v mojej láske. Ján 15,9

MAREK 14,12-16

12  V prvý deň nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali Mu učeníci: Kde chceš, aby sme Ti šli pripraviť hod veľkonočného baránka?   13 I poslal dvoch učeníkov a povedal im: Choďte do mesta, tam vás stretne človek, ktorý ponesie krčah vody; choďte za ním,   14 a kam vojde, povedzte pánovi domu: Majster sa spytuje: Kde je pre mňa sieň, v ktorej mám jesť veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi?   15 A on vám ukáže veľkú dvoranu na poschodí, (už) pripravenú; tam nám ho pripravte.   16 Učeníci vyšli a príduc do mesta, našli všetko tak, ako im povedal; i pripravili veľkonočného baránka.


Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom! Podľa tohto hesla žil Pán Ježiš. Realita blížiacej sa smrti bola nezvratná. Všetky evanjeliá vykresľujú, že Pán Ježiš veľmi dobre vedel, že nie len židovskí vodcovia prechovávajú voči Nemu nenávisť, ale aj Jeho najbližší dvanásti Ho opustia a zradia. Vedel, že je blízko smrti, a predsa nemyslel na Seba, ale na Svojich. Nenechal sa zdržiavať plánmi zlých ľudí. Išiel po Svojej ceste dokonalej lásky k Svojim učeníkom, aby im na poslednej spoločnej večeri jasne oznámil, že je rozhodnutý zomrieť a vydať sa ako obeť zmierenia za všetky hriechy sveta. Ježiš vedel, že Judáš Ho zradí, vedel, že Peter Ho zaprie, vedel, že všetci sa rozpŕchnu zo strachu, ako ovce bez pastiera. Vieme si predstaviť, aké mohli byť Jeho pocity? Vďaka Bohu, že oni nezvíťazili nad láskou, a potvrdili sa slová Písma „Ježiš zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni“ (R 5,8). Pán Ježiš žil podľa hesla: „Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom.“ Zamyslime sa! Žijem podľa tohto Kristovho príkladu aj ja? Dovoľujem prúdiť Kristovej láske skrze môj život? Viem myslieť aj na niekoho iného, ako iba na seba? Kiež by našou modlitbou bolo: „Pane, plň ma takou láskou k Tebe a blížnym, akou láskou miluješ Ty mňa!“
Autor: Renáta Madzinová
Pieseň: ESP 550


Zmužilí buďte, nech sa upevní srdce všetkých vás, ktorí očakávate na Hospodina!  Žalm 31,25

Kto však vytrvá do konca, bude spasený.  Marek 13,13


JÓB 7,11-21 :: MODLÍME SA ZA: ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE (PO)