Zamyslenie na deň 19.3.2024

Marek 14,12-16

12 V prvý deň sviatku nekvasených chlebov, keď sa zabíjal veľkonočný baránok, hovorili učeníci Ježišovi: „Kde chceš, aby sme ti šli pripraviť veľkonočnú večeru?“ 13 Poslal dvoch svojich učeníkov a povedal im: „Choďte do mesta a tam vás stretne človek, ktorý bude niesť krčah vody. Choďte za ním 14 a pánovi domu, do ktorého vojde, povedzte: ‚Učiteľ odkazuje: Kde je miestnosť, v ktorej budem s učeníkmi jesť veľkonočného baránka?‘ 15 A on vám ukáže zariadenú a pripravenú veľkú hornú sieň. Tam nám nachystajte.“ 16 Učeníci odišli. Keď prišli do mesta, našli všetko tak, ako im povedal, a pripravili veľkonočného baránka.


Čo chceš Ty, Ježiš? Učeníci sa pýtajú Ježiša pri príprave poslednej večere: „Kde chceš, aby sme Ti šli pripraviť veľkonočnú večeru?“ Kde chceš Ty, Ježiš? Inšpiratívna otázka aj pre nás. Koľkokrát Bohu len diktujeme, čo chceme, v čom potrebujeme pomôcť, čo nás bolí, v čom sme necítili Božiu pomoc… A len málokedy (ak vôbec niekedy) sa pýtame: Kde chceš, aby som šiel? Čo chceš, aby som robil? Aká je Tvoja vôľa? Aká je Tvoja predstava? – – Ako vyzerajú naše modlitby? Nie je naša modlitba len oznámením pre Ježiša alebo horšie, nie je len rozkazom, čo má On pre nás robiť? – – Potrebujeme sa Ježiša začať pýtať. Otázka učeníkov je prejavom lásky a ochoty voči Nemu. A môže to byť aj naším prejavom lásky a ochoty k Ježišovi, ak budem k Nemu prichádzať s úprimnou otázkou: Čo chceš Ty, Ježiš? s mojím životom, mojou rodinou, s mojou službou. A On dá, rovnako ako učeníkom, priamu odpoveď aj na našu úprimnú otázku.

Modlitba: Pane Ježišu, aký máš plán s naším životom? Prosíme, daj nám poznať Tvoju vôľu pre náš život. Prosíme, daj poznať Tvoju cestu aj našej rodine a cirkvi. Nech všetci spoločne kráčame podľa toho, ako nás Ty vedieš životom. Amen.
Pieseň: ES 307
Autor: Matúš Korenko


Útočiskom je Boh odveký. 5.Mojžišova 33,27

Nech sa vám srdce neznepokojuje! Verte v Boha, verte aj vo Mňa! V dome Môjho Otca je mnoho príbytkov. Ján 14,1-2


Jób 19,21-27 • Modlíme sa za: Krupina (HoS)