Zamyslenie na deň 19.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 15,1-35

1 Samuel povedal Saulovi: Hospodin ma poslal, aby som ťa pomazal za kráľa nad Jeho ľudom, nad Izraelom, preto teraz počúvaj slová Hospodinove. 2 Takto hovorí Hospodin mocností: Všímal som si, čo učinil Amálék Izraelu, ako sa mu postavil do cesty, keď vychádzal z Egypta.  3 Preto teraz choď a poraz Amáléka. Vykonajte kliatbu nad všetkým, čo je jeho. Nešetri nikoho, ale usmrť všetkých: mužov i ženy, deti i dojčence, voly i ovce, ťavy i osly. 4 Vtedy Saul zvolal ľud a spočítal ho v Teláíme: dvestotisíc pešiakov a desaťtisíc mužov z Judska. 5 Takto prišiel Saul až k mestu Amáléka a postavil sa do strehu v doline. 6 Saul povedal Kenijcom: Choďte, vzdiaľte sa, vyjdite spomedzi Amálékovcov, aby som vás nezmietol s nimi, lebo vy ste preukázali láskavosť všetkým Izraelcom, keď vyšli z Egypta. 7 Tak sa Kenijci vzdialili spomedzi Amálékovcov. Saul bil Amálékovcov od Chavíly, až ako sa ide do Šúru, ktorý je východne od Egypta. 8 A amálékovského kráľa Agaga chytil živého, a na celom ľude vykonal kliatbu ostrím meča. 9 Ale Saul a ľud ušetrili Agaga i najlepšie stádo oviec, dobytka, vykŕmeného dobytka a baranov; a nič, čo bolo dobré, nechceli vyhubiť. Ale kliatbu vykonali na všetkom, čo bolo ničomné a bezcenné. 10 Preto Samuelovi zaznelo slovo Hospodinovo: 11 Ľutujem, že som Saula urobil kráľom, lebo sa odvrátil odo mňa a moje slová nesplnil. I rozhorčil sa Samuel a celú noc volal k Hospodinovi o pomoc. 12 Včasráno Samuel vstal a pobral sa v ústrety Saulovi; vtom oznámili Samuelovi, že Saul šiel na Karmel a tam si postavil pamätník, potom sa obrátil, šiel ďalej a zišiel do Gilgálu. 13 Keď prišiel Samuel k Saulovi, povedal Saul: Ty si požehnaný Hospodinov: splnil som príkaz Hospodinov. 14 Samuel na to odpovedal: Čo je to za bľakot oviec, ktorý mi dolieha do uší, a ručanie dobytka, ktoré počujem? 15 Saul povedal: Od Amálékovcov ich prihnali, lebo ľud ušetril, čo bolo z oviec a dobytka lepšie, aby to obetoval Hospodinovi, tvojmu Bohu; ale naostatku sme vykonali kliatbu. 16 Samuel však povedal Saulovi: Dovoľ mi, aby som ti oznámil, čo mi Hospodin v noci hovoril! Povedal mu: Hovor! 17 Nato povedal Samuel: Hoci si bol malým vo vlastných očiach, si hlavou izraelských kmeňov. A Hospodin ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. 18 Navyše Hospodin ťa poslal na cestu a povedal ti: Choď a vykonaj kliatbu nad hriešnikmi amálékovskými a bojuj proti nim až do ich zničenia. 19 Prečo si neposlúchol hlas Hospodinov, ale si sa vrhol na korisť? Tým si sa dopustil zla pred očami Hospodinovými. 20 Nato Saul odpovedal Samuelovi: Veď som poslúchol hlas Hospodinov a šiel som cestou, ktorou ma poslal Hospodin; priviedol som Agaga, kráľa Amálékovcov, ale na Amálékovi som vykonal kliatbu. 21 Ľud však vzal z koristi ovce a dobytok, ktoré boli určené na kliatbu, aby ich obetoval Hospodinovi, svojmu Bohu, v Gilgále. 22 I odpovedal Samuel: Má vari Hospodin takú záľubu v zápaloch a zábitkoch ako v poslušnosti voči hlasu Hospodina? Hľa, poslušnosť je lepšia ako obeť a počúvanie lepšie ako tuk baranov. 23 Veď vzbura je hriechom ako čarodejníctvo a kúzlo teráfov sa rovná odbojnosti. Lebo si zavrhol slovo Hospodina, On zavrhol teba, aby si nebol kráľom. 24 Nato Saul povedal Samuelovi: Zhrešil som, lebo som prestúpil rozkaz Hospodinov i tvoje slová, keď som sa bál ľudu a poslúchol som jeho hlas. 25 Preto teraz odpusť, prosím, odpusť môj hriech, vráť sa so mnou a budem sa klaňať Hospodinovi. 26 Ale Samuel povedal Saulovi: Nevrátim sa s tebou, lebo si zavrhol slovo Hospodinovo a teba zavrhol Hospodin, takže nemôžeš byť kráľom v Izraeli. 27 Keď sa Samuel obrátil a odchádzal, zachytil kraj jeho plášťa a ten sa odtrhol. 28 Samuel povedal: Dnes odtrhol Hospodin od teba kráľovstvo Izraela a dal ho tvojmu blížnemu, lepšiemu než si ty. 29 Sláva Izraela nebude klamať ani želieť, lebo nie je človekom, aby niečo musel oželieť. 30 On odpovedal: Zhrešil som, ale preukáž mi ešte úctu pred staršími môjho ľudu a pred Izraelom, vráť sa so mnou, a budem sa klaňať Hospodinovi, tvojmu Bohu. 31 Vrátil sa Samuel so Saulom a Saul sa klaňal Hospodinovi. 32 Potom povedal Samuel: Priveďte ku mne Agaga, kráľa amálékovského. Agag šiel k nemu vzdorovito, lebo si povedal: Iste ma už obišla horkosť smrti. 33 Ale Samuel povedal: Ako tvoj meč pozbavil ženy ich detí, tak bude i tvoja matka medzi ženami bez detí. Rozsekal Samuel Agaga v Gilgále pred Hospodinom. 34 Potom odišiel Samuel do Rámy a Saul sa vrátil domov, do Saulovej Gibey. 35 A Samuel už viac nevidel Saula až do dňa svojej smrti. Samuel však smútil za Saulom, a Hospodin ľutoval, že urobil Saula kráľom na Izraelom.


Hriešne pohnútky srdca nás privádzajú na scestie. Z tejto kapitoly sa môžeme dozvedieť, čo kráľa Saula priviedlo k odpadnutiu od Pána Boha a k celkovému pádu. – – 1. Hrabivosť. Po víťazstve vo vojne s Amálékom dal Hospodin Saulovi príkaz na úplné zničenie víťaznej koristi. Bola v tom Božia múdrosť, ale Saulovi i ľudu pripadalo veľmi ťažké vzdať sa toľkej koristi. Mysleli si, že ukoristené zvieratá môžu dobre použiť na obetovanie, aby nemuseli obetovať svoje vlastné. Hrabivosť je hriech, na ktorý si dajme pozor, lebo už mnohých priviedla a aj dnes privádza na šikmú plochu! – – 2. Pýcha. Saul využil porážku kráľa Agaga na svoje vlastné vyvýšenie. Namiesto vďaky Pánu Bohu si postavil vlastný pamätník (v.12). Potom si od proroka Samuela musel vypočuť: „Hoci si bol malým vo vlastných očiach, si hlavou izraelských kmeňov… Prečo si neposlúchol hlas Hospodinov…? dopustil si sa zla.“ Pýcha je začiatkom pádu. Kto chce na ceste viery prinášať ovocie, musí byť malým a takým aj zostať (Jn 3,30). – – 3. Pokrytectvo. Saul pozdravil Samuela: „Ty si požehnaný Hospodinov: splnil som príkaz Hospodinov.“ No bola to len polopravda. Pravdu chce zakryť zbožnou frázou. Robí sa lepším než je. Ak v sebe zistíme hrabivosť, pýchu a pokrytectvo, mali by sme sa zľaknúť, pod krížom Pána Ježiša činiť pokánie a hľadať cestu k obnove svojej viery.
Modlitba: Pane Ježišu, odpusť nám nenásytnosť, pýchu a pokrytectvo. Presvieť nás, aby sme ich videli a zmeň naše srdcia od základu. Amen.
Pieseň: ES 631
Autor: Rastislav Hvožďara


Tak pozná každé telo, že ja som Hospodin, tvoj Vysloboditeľ a tvoj Vykupiteľ, Silný Jákobov. Izaiáš 49,26

Kráľovstvo nebeské je podobné človeku-kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. A sluhovia vyšli na cesty a pozháňali všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. I naplnila sa svadobná sieň hodovníkmi. Matúš 22,2.10


Jób 2,1-10 :: Modlíme sa za: Kunova Teplica (Ge)