Zamyslenie na deň 20.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 16,1-13

1 Hospodin riekol Samuelovi: Dokedy budeš smútiť za Saulom? Veď ja som ho zavrhol, aby nebol kráľom nad Izraelom. Naplň si roh olejom a choď; posielam ťa k Izajovi Betlehemskému, lebo spomedzi jeho synov som si vyhľadal kráľa. 2 Samuel odpovedal: Ako ta pôjdem? Dopočuje sa o tom Saul a zabije ma. Ale Hospodin riekol: Vezmi si zo stáda jalovicu a povedz: Prišiel som obetovať Hospodinovi. 3 Povoláš Izaja k obeti a ja ti dám vedieť, čo máš robiť; potom mi pomažeš toho, ktorého ti poviem. 4 Samuel učinil, ako mu povedal Hospodin. Keď prišiel do Betlehema, preľaknutí starší mesta mu vyšli v ústrety. Pýtali sa: Znamená tvoj príchod pokoj? 5 On odpovedal: Pokoj! Prišiel som obetovať Hospodinovi. Posväťte sa a poďte so mnou. Posvätil aj Izaja a jeho synov a povolal ich k obeti. 6 Keď prišli, uvidel Elíába a pomyslel si: Iste pred Hospodinom stojí Jeho pomazaný! 7 Hospodin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy; tohto som zavrhol, lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce. 8 Potom povolal Izaj Abínádába a priviedol ho pred Samuela. Ale tento povedal: Ani tohto si nevyvolil Hospodin. 9 Ďalej Izaj priviedol Šammu. Zasa povedal: Ani tohto si nevyvolil Hospodin. 10 Takto priviedol Izaj svojich sedem synov pred Samuela. Ale Samuel povedal Izajovi: Ani jedného z nich si nevyvolil Hospodin. 11 Potom sa Samuel spýtal Izaja: Sú tu už všetci tvoji synovia? On odpovedal: Ešte ostáva najmladší, ten pasie ovce. Samuel povedal Izajovi: Pošli poňho a priveď ho, lebo dovtedy si nesadneme, kým on sem nepríde. 12 Vtedy poslal pre neho a priviedol ho. Bol červenolíci, s peknými očami a milého vzhľadu. Hospodin riekol: Vstaň, pomaž ho, lebo to je on. 13 Vtedy Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho v kruhu jeho bratov. I zostúpil Duch Hospodinov na Dávida a zostával na ňom od tohto dňa. Samuel vstal a odišiel do Rámy.


Boh nečíta vizitky, diplomy, ani výpisy z účtu. Je skvelé, vidieť krásu detských očí, nádheru prírody, dômyselnosť umenia, architektúry. No „to hlavné je očiam neviditeľné“ (Exupéry). Kým „človek hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin hľadí na srdce.“ Díva sa na nás, nie sme Mu ľahostajní. Díva sa inak, ako my. Nerozhoduje sa podľa našich meradiel. Nedá na to vonkajšie: výzor, postavenie, byt, šaty, auto, finančnú nezávislosť. Nič z toho nie je pre Neho určujúce. Zaiste, v živote nemáme byť pasívni. Tešíme sa, keď sa nám darí. Tiež, keď sme iným príjemní. No Pána neohúri prvý dojem. On nečíta vizitky, výpisy z účtu, listy vlastníctva, vysvedčenia, diplomy, certifikáty, ani miery našich telesných proporcií. Bohu sa nestane, že by kohosi ignoroval len preto, že sa nemôže pochváliť tým, čo obdivujú ľudia. Pán číta v ľudských srdciach. Aj v našich. V tomto Božom pohľade je naša záchrana. U Dávida videl to, čo nevidel Izaj – jeho otec, ba dokonca ani Boží muž, Samuel. Čo číta Hospodin v našom srdci? Vidí tam vieru, lásku, nádej, kajúcnosť? – Alebo…?
Modlitba: Pane, ďakujeme za Tvoje slovo – tie najlepšie „očné kvapky“! Vyznávame, že máme sklon dať na imidž a nepýtame sa, čo je pre Teba dôležité. Prosíme, aj dnes nám pomôž byť ľuďmi podľa Tvojho srdca, vidieť seba, svet i blížnych Tvojím pohľadom.
Pieseň:
ES 313
Autor: Martin Šefranko


Všetko, čo riekol Hospodin, budeme plniť a poslúchať. 2.Mojžišova 24,7

Ježiš hovorí: Lebo každý, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, mi je bratom aj sestrou, aj matkou. Matúš 12,50


Ján 16,29-33 :: Modlíme sa za: Ladzany (Ho)